شیمی
برای استفاده دانش آموزان از درس شیمی ( توسط علی سعیدی نیا دبیر شیمی شهرستان دورود)
چهارشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۶
محلولهای اسید و باز قوی ...  

1

محلولهای اسید و باز قوی

روبیدیم هیدروکسید یک باز قوی است. محاسبه کنید [OH-] , [Rb+] را برای یک محلول که ساخته شده بوسیله حل شدن 2 گرم RbOH در مقدار کافی آب تا بسازد 200 میلی لیتر محلول آن را.

a) 1/9×10-2 , 1/9×10-2             b) 1/9×10-2 , 5/3×10-13        c) 9/8×10-1 , 9/8×10-1

d) 9/8×10-2 , 9/8×10-2             e) 5/3×10-13 , 1/9×10-2

 

 

2

 کلسیم هیدروکسید یک باز قوی است. محاسبه کنید [OH-] , [Ca2+] را برای یک محلول که ساخته شده بوسیله حل شدن 6/0 گرم Ca(OH)2 در مقدار کافی آب تا بسازد 1500 میلی لیتر محلول آن را.

a) 8/1×10-3 , 8/1×10-3             b) 5/4×10-3 , 9/1×10-13        c) 5/4×10-3 , 1/1×10-2

d) 5/4×10-3 , 1/1×10-2             e) 8/1×10-3 , 1/6×10-2

 

 

3

محاسبه کنید [H3O+] , [Cl-] را در یک محلول آبی که محتوی 02/0 مول HCl در 50 میلی لیتر آب است.

a) 2/0×10-2 , 2/0×10-2             b) 4/0×10-1 , 2/5×10-13        c) 4/0×10-2 , 4/0×10-2

d) 4/0×10-1 , 4/0×10-1             e) 2/5×10-13 , 4/0×10-1

 

 

4

اسید و باز مزدوج :

کدامیک باز مزدوج آنیلین C6H5NH2  است.

a) C6H5NH2-      b) C6H5NH-       c) C6H5NH+     d) C6H5NH2+      e) C6H5NH3+

 

 

5

اسید مزدوج H2PO4- کدام است.

a) H2PO4-        b) H3PO4     c) HPO42-         d) H2PO4+         e) HPO42-

 

 

6

باز مزدوج H2PO4- کدام است.

a) H2PO4        b) HPO42-       c) HPO42-           d) H3PO4           e) H2PO4+

 

 

7

محاسبه PH محلول اسیدها :

غلظت یون هیدرونیوم در یک ظرف M 5-10×5  است. PH این محلول چقدر است.

a) 5/30             b) 4/7             c) 4/3               d) 3/3             e) 5/7

 

 

8

در محلولی از سرکه غلظت یون هیدرونیوم 7/50×10-3 M  است. PH  این محلول چقدر است.

a) 3/75             b) 2/88           c) 2/12            d) 3/88            e) 3/12

 

 

9

غلظت یون هیدرونیوم در شیر منیزی 3/2×10-11 M  است. PH این محلول چقدر است.

a) 10/20          b) 10/70          c) 10/50           d) 9/50            e) 9/20

 

 

10

محاسبه PH  محلول بازها :

غلظت یون هیدروکسید در آب اقیانوسها در حدود M 6-10×4/1 می باشد. PH آنها چقدر است.

a) 5/85            b) 7/85           c) 8/85             d) 7/15            e) 8/15

 

 

11

غلظت یون هیدروکسید در یک محلول M 11-10×1/7  است. PH این محلول چقدر است.

a) 10/15         b) 3/15            c) 2/85             d) 2/15             e) 3/85

 

 

12

در محلول اشباع شده ای از Sr(OH)2 غلظت یون [Sr2+]  برابر M 015/0  است. PH این محلول چقدر است.

a) 0/5            b) 12/78          c) 13/28           d) 13/2              e) 13/48

 

13

تعیین غلظت محلولها با داشتن PH :

معده انسان می تواند PH تا حدود یک را تحمل کند. محاسبه کنید غلظت یون [H3O+] را در معده انسان در دمای 25 درجه سلسیوس.

a) 1×10-13          b) 0/01             c) 1×10-14            d) 1                  e) 0/1

 

 

14

PH محلول M 012/0 نیکوتینیک اسید 39/3   است. غلظت [H3O+] در آن چقدر است.

a) 2/5×10-3       b) 2/5×10-4        c) 4/1×10-3           d) 1/2×10-2       e) 4/1×10-4

 

 

15

در محلول با 30/4 PH= ، غلظت یون [H3O+] چقدر است.

a) 2×10-5          b) 2×10-4            c) 3×10-4            d) 5×10-4           e) 5×10-5

 

 

16

تعیین غلظت یون هیدروکسید با داشتن PH :

PH خون سرخرگی 4/7   است. غلظت یون [OH-] در آن چقدر است.

a) 4×10-8         b) 4×10-6             c) 2/5×10-6         d) 4×10-7            e) 2/5×10-7

 

 

17

PH محلول سیر شده ای از Mg(OH)2 هست 50/10 ، مولاریته یون منیزیم را در آن بدست آورید.

a) 3/2×10-3      b) 5×10-10           c) 3/2×10-4         d) 1/6×10-3          e) 1/6×10-4

 

 

18

PH محلولی از شامپو 20/5 است. غلظت یون [OH-] در آن چقدر است.

a) 6/3×10-9      b) 1/6×10-8        c) 2×10-5            d) 6/3×10-8           e) 1/6×10-9

 

 

19

اثر دما بر Kw :

مقدار ثابت یونش آب در دمای صفر درجه سلسیوس M2 15-10×2/1 می باشد. محاسبه کنید [H3O+] برای آب خالص در صفر درجه. آیا آب خالص با 3/7= PH در دمای صفر درجه اسیدی، بازی یا خنثی است.

a) 3/5 ×10-8 اسیدی-           b) 3/5×10-7 بازی-              c) 3/5 ×10-8 بازی –

d) 3/5×10-8 اسیدی -           e) 3/5×10-8 خنثی –

 

 

20

مقدار ثابت یونش آب در دمای 37 درجه سلسیوس M2 14-10×4/2 می باشد. محاسبه کنید [H3O+] برای آب خالص در 37 درجه ( دمای طبیعی بدن انسان ) . آیا  81/6= PH محلولی اسیدی، بازی یا خنثی است.

a) 1/55 ×10-7 خنثی-           b) 1/55×10-7 اسیدی-              c) 6/56 ×10-8 بازی –

d) 1/55×10-7 بازی -             e) 6/56×10-8 خنثی -      

 

 

21

مقدار ثابت یونش آب در دمای 60 درجه سلسیوس M2 14-10×6/9 می باشد. محاسبه کنید [H3O+] برای آب خالص در 60 درجه. آیا آب با 51/6= PH در دمای 60 درجه اسیدی، بازی یا خنثی است.

a) 3/1 ×10-7 خنثی-           b) 3/1×10-7 اسیدی-              c) 3/1 ×10-8 اسیدی –          

d) 3/1×10-7 بازی -             e) 3/1×10-8 بازی -

 

 

22

قدرت اسید و باز مزدوج :

مقدار Ka برای H2PO4- , HSO4-  به ترتیب 2-10×2/1 و 8-10×3/6 می باشند. بنابر این نتیجه می گیریم که HSO4- هست اسیدی ............... از H2PO4- و SO42- هست یک باز ................ از HPO42-

آ) قویتر – قویتر         ب) قویتر – ضعیفتر        پ) ضعیفتر – قویتر       ت) ضعیفتر – ضعیفتر

 

 

 

23

بر مبنای مقادیر Ka داده شده تعیین کنید کدام نوع باز قویتری است.

Ka(HF) = 6/8×10-4        Ka(HNO2) = 4/5×10-4             Ka(HCNO) = 2/2×10-4

 

a) HF             b) CNO-           c) NO2-             d) F-            e) HCNO

 

 

24

مقادیر Ka بدست آمده برای HNO2 , HCNO به ترتیب 4-10×2/2  و 4-10×5/4 می باشند. بنابر این نتیجه می گیریم HCNO هست یک اسید .......................... از HNO2 و CNO- هست یک باز ....................... از NO2-

آ) ضعیفتر – ضعیفتر         ب) ضعیفتر – قویتر      پ) قویتر – ضعیفتر        ت) قویتر – قویتر

 

 

 

25

تعادل اسیدها و اصل لوشاتلیه :

چه تغییری در واکنش زیر ایجاد می شود، وقتی چند قطره HCL به آن اضافه شود.

HF + H2O                     F- + H3O+

آ) هیچ تغییری در تفکیک HF ایجاد نمی شود.   

ب) تفکیک یونی HF  افزایش می یابد.

پ) تفکیک یونی HF کاهش می یابد.

 

 

26

در واکنش زیر با افزودن چند قطره NaOH چه تغییری مشاهده می شود.

HNO2 + H2O                   NO2- + H3O+

آ) هیچ تغییری در تفکیک یونی HNO2 ایجاد نمی شود.  

ب) تفکیک یونی HNO2 بیشتر می شود.   

پ) تفکیک یونی HNO2 کاهش می یابد.

 

 

27

پس از افزودن چند قطره محلول NaOBr به واکنش زیر چه تغییری مشاهده می شود.

NaOBr + H2O                   OBr- + H3O+

آ) هیچ تغییری در تفکیک یونی HOBr ایجاد نمی شود.  

ب) تفکیک یونی HOBr بیشتر می شود.   

پ) تفکیک یونی HOBr کاهش می یابد.

 

 

28

تعیین مقدار K :

مقدار Ka برای HNO2 , HCO2H ، 4-10×8/1  و 4-10×8/6  بدست آمده است. ثابت تعادل واکنش زیر چقدر است.

HCO2- + HNO2                       HCO2H + NO2-

 

آ) 26/0           ب) 4-10×6/8         پ) 4-10×5           ت) 7-10×2/1          ث) 8/3

 

 

29

مقدار Ka برای C5H5NH+ , C6H5OH ، 10-10×1  و 8-10×8/6  بدست آمده است. ثابت تعادل واکنش زیر چقدر است.

C6H5O- + C5H5NH+                       C6H5OH + C5H5N

 


آ) 15/0          ب) 8-10×8/6          پ) 2-10×8/6        ت) 3-10×5/1          ث) 102×8/6

 

 

30

مقدار Ka برای CH3CO2H , NH4+ ، 10-10×6/5  و 5-10×7/1  بدست آمده است. ثابت تعادل واکنش زیر چقدر است.

NH4+ + CH3CO2-                    NH3 + CH3CO2H

 


آ) 3/3             ب) 3/0                 پ) 5-10×7/1        ت) 104×3               ث) 5-10×3/3

 

 

31

تعیین [H3O+]  از روی ثابت تعادل :

غلظت یون هیدرونیوم در یک محلول اسیدی M 38/0 که ثابت یونش آن 9-10×58/1 هست چقدر است.

آ) 9-10×16/4      ب) 5-10×26/1          پ) 5-10×45/6        ت) 5-10×45/2        ث) 10-10×6

 

 

32

غلظت یون هیدرونیوم در یک محلول اسیدی M 11/0 با ثابت یونش  7-10×45/5 چقدر است.

آ) 7-10×6           ب) 3-10×22/2          پ) 4-10×38/7        ت) 4-10×45/2        ث) 8-10×96/4

 

 

33

غلظت یون هیدرونیوم در یک محلول اسیدی M 38/0 با ثابت یونش  9-10×58/1 چقدر است.

آ) 4-10×1          ب) 10-10×59/2          پ) 5-10×03/4        ت) 5-10×61/1        ث)‌ 8-10×62/1

 

 

34

تعیین ثابت اسیدی از روی غلظت یون هیدرونیوم :

ثابت یونش یک اسید در محلول M 1/0 آن که غلظت یون هیدرونیوم در آن  4-10×66/7 می باشد، چقدر است.

آ) 6-10×93/5     ب) 5-10×2/6             پ) 3-10×66/7       ت) 5-10×66/7        ث) 6-10×87/7

 

 

35

ثابت یونش یک اسید در محلول M 5/0 آن که غلظت یون هیدرونیوم در آن  4-10×7/1 می باشد، چقدر است.

آ) 8-10×78/5     ب) 8-10×89/2           پ) 3-10×7/1         ت) 7-10×16/1        ث) 7-10×62/3

 

36

ثابت یونش یک اسید در محلول M 4/0 آن که غلظت یون هیدرونیوم در آن  4-10×4/1 می باشد، چقدر است.

آ) 8-10×9/4        ب) 6-10×4/1         پ) 9-10×22/1         ت) 3-10×4/1        ث) 8-10×96/1

 

 

37

تعیین PH  از غلظت اسید و ثابت اسیدی :

مقدار Ka در آب 25 درجه سلسیوس برای اوریک اسید M 6-10×4  می باشد. محاسبه کنید PH محلول آبی اوریک اسید با غلظت 05/0 مولار را.

آ) 7/4               ب) 10/3               پ) 35/3                 ت) 35/2               ث) 70/2

 

 

38

PH یک محلول M 18/0 اسید که برای آن 7-10×52/3 = Ka  می باشد چقدر است.

آ) 70/4             ب) 22/3                پ) 60/3                ت) 90/3               ت) 85/2

 

 

39

PH یک محلول M 49/0 اسید که برای آن 9-10×53/4 = Ka  می باشد چقدر است.

آ) 02/4            ب) 22/5                 پ) 33/4                 ت) 17/4              ث) 43/5

 

 

40

محاسبات با معادله درجه دوم :

مقدار Ka برای کلرو استیک اسید در آب 25 درجه سلسیوس M 3-10×35/1 می باشد. محاسبه کنید PH محلول آبی کلرو استیک اسید با غلظت M 1/0

آ) 96/1            ب) 14/2                پ) 65/3                 ت) 35/1              ث) 35/3

 

 

41

مقدار Ka برای دی کلرو استیک اسید در آب 25 درجه سلسیوس M 2-10×8/1 می باشد. محاسبه کنید PH محلول آبی دی کلرو استیک اسید با غلظت M 1/0

آ) 46/1           ب) 60/1                 پ) 00/2                 ت) 23/1              ث) 76/1

 

 

42

بررسی کیفی هیدرولیز نمکها :

نمکهای زیر را ملاحظه کنید. کدامیک از آنها وقتی در آب حل می شود محلول خنثی تولید می کند.

1) CaCl2           2) Sr(NO3)2             3) K2CO3

آ) فقط 1       ب) فقط 2        پ) 2و3        ت) 1و2      ث) فقط 3

 

 

43

نمکهای زیر را ملاحظه کنید. کدامیک از آنها وقتی در آب حل می شود محلول بازی تولید می کند.

1) NaNO3           2) K2S             3) Na2CO3

آ) فقط 2       ب) 1و2           پ) فقط 3     ت) 2و3       ث) فقط 1

 

 

44

نمکهای زیر را ملاحظه کنید. کدامیک از انها وقتی در آب حل می شود محلول اسیدی تولید می کند.

1) NH4Cl           2) KHSO4             3) NaCN

آ) فقط 2       ب) فقط 3        پ) فقط 1     ت) 1و2       ث) 2و3

 

 

45

تعیین غلظت یو ن هیدرونیو م در محلول بافر :

      غلظت یون هیدرونیوم در محلول 7/0  مولار اسید و 44/0  مولار باز مزدوج آن چقدر است. اگر ثابت یونش اسیدی 8-10×59/3  باشد.

آ) 7-10×47/2      ب) 8-10×26/2        پ) 8-10×71/5        ت) 8-10×98/8      ث) 7-10×13/1

 

 

46

         غلظت یون هیدرونیوم در محلول 26/0 مولار اسید و 64/0 مولار باز مزدوج آن چقدر است. اگر ثابت یونش اسیدی 6-10×06/2 باشد.

آ) 5-10×25/1      ب) 7-10×21/4        پ) 7-10×37/8        ت) 6-10×50/2       ث) 6-10×07/5

 

 

47

PH  محلولهای بافر :

PH محلول 17/0 مولار اسید و 5/0 مولار باز مزدوج آن چقدر است. اگر ثابت یونش اسیدی 9-10×87/2 باشد.

آ) 59/5            ب) 01/9                 پ) 98/9                ت) 71/9                ث) 31/9

 

 

48

PH محلول 49/0 مولار اسید و 29/0 مولار باز مزدوج آن چقدر است. اگر ثابت یونش اسیدی 8-10×92/5 باشد.

آ) 21/8            ب) 00/7                پ) 46/7                ت) 72/7                 ث) 98/7

 

 

 

49

PH محلول 81/0 مولار اسید و 65/0 مولار باز مزدوج آن چقدر است. اگر ثابت یونش اسیدی 7-10×92/4 باشد.

آ) 40/6                ب) 21/6                 پ) 81/6                  ت) 62/6             ث) 80/5

 

 

50

PH محلولهای بافر با داشتن PKa :

PH محلول 64/0 مولار اسید و 36/0 مولار باز مزدوج آن چقدر است. اگر 51/5 = PKa

آ) 20/5                ب) 90/4                 پ) 70/4                  ت) 62/5              ث) 40/5

 

 

51

PH محلول 17/0 مولار اسید و 81/0 مولار باز مزدوج آن چقدر است. اگر 62/8 = PKa

آ) 58/8               ب) 94/7                 پ) 52/9                   ت) 68/9               ث) 30/9

 

 

52

PH محلول 31/0 مولار اسید و 29/0 مولار باز مزدوج آن چقدر است. اگر 28/6 = PKa

آ) 21/7              ب) 00/7                  پ) 81/6                   ت) 42/7               ث) 25/6

 

 

53

قوت اسیدها :

کدامیک اسید ضعیفتری است.

a) HClO                  b) HCl              c) HBrO                 d) HBr

 

 

54

کدامیک اسید ضعیفتری است.

a) H2SO3                b) H2SO4          c) H2SeO3               d) H2SeO4

 

 

55

کدامیک اسید ضعیفتری است.

a) H2SO4                b) H2SeO4         c) HSeO4-              d) HSO4-

 

 

56

تعیین درصد یونش با استفاده از معادله درجه دوم :

در صد یونش محلول 217/0 مولار CH2ClCO2H  چقدر است. 3-10×4/1 = Ka

آ) 19٪                 ب) 25٪                 پ) 17٪                ت) 27٪                   22٪

 

 

57

در صد یونش محلول 10/0 مولار HSO3NH2  چقدر است. 1-10× 1= Ka

آ) 56٪                 ب) 75٪              پ) 48٪              ت) 40٪                ث)62 ٪

 

 

58

در صد یونش محلول 01/0 مولار HNO2  چقدر است. 4-10×4/4 = Ka

آ) 15٪                 ب) 12٪              پ) 17٪              ت) 10٪                ث) 19٪

 

 

59

تعیین Ka از روی درصد یونش :

یک محلول 1/0 مولار HF درصد تفکیک یونی 1/8٪ دارد. Ka برای آن چقدر است.

آ) 4-10×8/8           ب) 4-10×4/8     پ) 4-10×1/7       ت) 4-10×4/6         ث) 4-10×6/7

 

 

60

یک محلول 5/0 مولار HSO4- درصد تفکیک یونی 14٪ دارد. Ka برای آن چقدر است.

آ) 2-10×8/1          ب) 2-10×2/2       پ) 3-10×1/1       ت) 2-10×4/1         ث) 2-10×2

 

 

61

یک محلول 01/0 مولار HNO2 درصد تفکیک یونی 19٪ دارد. Ka برای آن چقدر است.

آ) 4-10×9/3          ب) 4-10×4/5       پ) 4-10×5/4        ت) 4-10×5           ث) 4-10×6/3