شیمی
برای استفاده دانش آموزان از درس شیمی ( توسط علی سعیدی نیا دبیر شیمی شهرستان دورود)
چهارشنبه بیست و نهم اسفند ۱۳۸۶
چند تصویر زیبا از طبیعت ...  

شنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۸۶
تست شیمی 3 ...  

1- در انحلال CaCl2  در آب ، آنتالپي سامانه ......... يافته ، سامانه به محيط ....... و دماي محلول......... مي يابد .

1) افزايش ، گرما مي دهد ، كاهش                 2) كاهش ، گرما مي دهد ، كاهش

3) كاهش ، گرما مي دهد ، افزايش                 4) افزايش ، گرما مي دهد ، افزايش

2- علت اصلي بالا بودن دماي شعله سوختن استيلن در مقايسه با اتان كدام است ؟

1) بيشتر بودن انرژي پيوند C-H در مولكول استيلن .

2) تشكيل تعداد مول‏هاي گاز كم‏تر در سوختن هر مول استيلن .

3) ناپايدارتر بودن مولكول استيلن .

4) وجود پيوند سه گانه در استيلن

3- كدام يك جزء ويژگي هاي محلول نيست ؟

1) يكسان بودن خواص در هر نقطه از محلول         2) ناخالص و همگن بودن

3) بي رنگ بودن                          4) جدا نشدن حلال و حل شونده از راه صاف كردن

4- كدام عبارت نادرست است ؟

1) آنتالپي تشكيل گرافيت مثبت است

2) ظرفيت گرمايي ويژه‏ي آب به حالت مايع بيشتر از بخار آب است

3) آنتالپي تشكيل Na (S) برابر صفر است

4) آنتالپي تبخيرمواد از آنتالپي ذوب بيشتر است

5- آنتروپي يك سامانه با افزايش كدام عامل مي تواند كاهش يابد ؟

1) حجم               2) دما                3) تعداد مول                    4) فشار

6- حل شدن يك ماده جامد در يك مايع به طور معمول با كدام تغيير همراه است ؟

1) افزايش سطح انرژي            2) افزايش بي نظمي

3) كاهش انرژي دروني             4) كاهش بي نظمي

7- آنتروپي كدام نمونه از بقيه بيشتر است ؟ ( شرايط استاندارد )

1) يك مول آب                                    2) يك مول اتانول  

3) يك مول كربن دي اكسيد                   4) يك مول شكر

8- از سوختن 1 مول گوگرد ، 296 كيلوژول گرما آزاد مي‏شود . از سوختن g 1 گوگرد كه درصد خلوص

 آن 65% است چند كيلو ژول گرما آزاد مي‏شود ؟  ( S=32 )

1) 88/8                     2) 6/29                   3) 2/59                       4) 92/5

9- واكنش AB(g) A(g) + B(g) گرمازا است . كدام گزينه راجع به آن صحيح است ؟

1) واكنش خود به خودي

2) واكنش شانسي براي انجام شدن ندارد

3) بي نظمي اين سيستم كاهش يافته است

4) انرژي دروني سيستم در اثر اين تغيير افزايش مي يابد

- كدام يك جزء ويژگي‏هاي محلول نيست ؟   

  1) يكسان بودن خواص در هر نقطه از محلول             2) ناخالص و همگن بودن

  3) بي رنگ بودن                                4) جدا نشدن حلال و حل شونده از راه صاف كردن

2- از يون ... براي شناسايي يون ...... استفاده مي كنند ، كه توليد جامد ...... رنگ به نام ...... مي كند .

  1) يديد ، سرب (II ) ، زرد ، سرب يدات

  2) يديد ، آهن (II ) ، قرمز ژله‏اي ، آهن (II)  يديد

  3) هيدروكسيد ، آهن (II) ، قرمز آجري ، آهن (II) هيدروكسيد  

  4) يديد ، سرب (II ) ، زرد ، سرب(II )  يديد

3- كدام عبارت نادرست است ؟

  1) آنتالپي تشكيل گرافيت مثبت است

 2) ظرفيت گرمايي ويژه‏ي آب به حالت مايع بيشتر از بخار آب است

  3) آنتالپي تشكيل  Na ( S )  برابر صفر است      

 4) آنتالپي تبخيرمواد از آنتالپي ذوب بيشتر است

4- در انحلال Ca Cl 2  در آب ، آنتالپي سامانه .... يافته ، سامانه به محيط .... و دماي محلول ..... مي يابد .

  1) افزايش ، گرما مي دهد ، كاهش              2) كاهش ، گرما مي دهد ، كاهش

  3) كاهش ، گرما مي دهد ، افزايش              4) افزايش ، گرما مي دهد ، افزايش

 

5- آنتروپي يك سامانه با افزايش كدام عامل مي تواند كاهش يابد ؟

  1) حجم                        2) دما                3) تعداد مول                    4) فشار

6- آنتالپي سوختن كدام ماده از بقيه بيشتر است ؟ ( گرماي بيشتري آزاد مي كند ) .

  1) C 2 H 2                      2) C 2 H 6                    3) C H 4                 4) C 2 H 4

7- آنتروپي كدام نمونه از بقيه بيشتر است ؟ ( شرايط استاندارد )                                 

  1) 1 مول آب                  2) 1 مول اتانول     3) 1 مول كربن دي اكسيد    4) 1 مول شكر

8- علت اصلي بالا بودن دماي شعله سوختن استيلن در مقايسه با اتان كدام است ؟

  1) بيشتر بودن انرژي پيوند ‍‍ C - H در مولكول استيلن .

  2) تشكيل تعداد مول‏هاي گاز كم‏تر در سوختن هر مول استيلن .

  3) ناپايدارتر بودن مولكول استيلن .

  4) وجود پيوند سه گانه در استيلن .

10- حل شدن يك ماده جامد در يك مايع به طور معمول با كدام تغيير همراه است ؟

  1) افزايش سطح انرژي                 2) افزايش بي نظمي  

  3) كاهش انرژي دروني             4) كاهش بي نظمي 

11- كدام يك جزء ويژگي‏هاي محلول نيست ؟                                                                     

  1) يكسان بودن خواص در هر نقطه از محلول             2) ناخالص و همگن بودن

  3) بي رنگ بودن                                         4) جدا نشدن حلال و حل شونده از راه صاف كردن

12- آنتروپي يك سامانه با افزايش كدام عامل مي تواند كاهش يابد ؟

  1) حجم                  2) دما                      3) تعداد مول           4) فشار

13- آنتروپي كدام نمونه از بقيه بيشتر است ؟ ( شرايط استاندارد )                                      

  1) 1 مول آب                                                   2) 1 مول اتانول

  3) 1 مول كربن دي اكسيد                                4) 1 مول شكر

14- حل شدن يك ماده جامد در يك مايع به طور معمول با كدام تغيير همراه است ؟

     1) افزايش سطح انرژي            2) افزايش بي نظمي 

     3) كاهش انرژي دروني             4) كاهش بي نظمي     

15- كداميك شدتي است ؟

1) ظرفيت گرمايي مولي                                    2) جرم جسم

3) حجم جسم                                                 4) انرژي دروني

16- در واكنش سوختن اتان تغيير آنتالپي هنگامي كه بخار آب توليد مي شود نسبت

به موقعي كه آب در حالت مايع توليد مي شود ، ……..

1) منفي تر است                                          2) مثبت تر است

3) مساوي است                                           4) نمي توان اظهار نظر كرد

17- در ترموديناميك به فرآيندي كه در آن q برابر …… باشد فرآيند …… مي گويند.

1) صفر- بي دررو                        2) بي نهايت بي دررو

3) صفر كامل                           4) بي نهايت كامل

18- براي واكنشي كه در فشار ثابت انجام مي شود q برابر است با :  

1) DE                                     ۲) DS

 3) DH                                    ۴) DV

19-كداميك از آنتالپي هاي زير مي تواند فقط مقداري منفي باشد ؟

1) آنتالپي تشكيل                                       2) انتالپي پيوند

3) آنتالپي سوختن                                      4) آنتالپي تصعيد 

 

پنجشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۶
آب سنگین چیست؟ ...  

 

 

در ساختمان آب دو اتم هيدروژن با يك اتم اكسيژن پيوند دارند. هيدروژن داراي سه ايزوتوپ است كه به ترتيب داراي جرم اتمي 1، 2 و 3 هستند. هيدروژن معمولي با داشتن يك پروتون در هسته داراي جرم يك مي باشد، اين ايزوتوپ هيدروژن حدود 99.98 درصد اتم هاي هيدروژن را شامل مي شود. دوتريم ايزوتوپي از هيدروژن است كه داراي يك پروتون و يك نوترون در هسته خود مي باشد اين ايزوتوپ حدود 1.5 صدم درصد اتمهاي هيدروژن را به خود اختصاص داده است و تريتيم كه داراي يك پروتون و دو نوترون است بسيار كم ياب مي باشد. حال با توجه به اينكه سه نوع ايزوتوپ براي هيدروژن داريم، مي توانيد حدس بزنيد كه در آبي كه مي خوريد چند نوع مولكول آب با جرم مختلف وجود دارد و اگر بدانيد كه اكسيژن نيز به نوبه خود داراي سه ايزوتوپ است، انواع مولكول هاي آب متنوع تر از آن مي شود كه انتظار داشتيم.

آب سنگین آبی است که در مولكول آن به جاي هيدروژن معمولي دوتريم با اكسيژن پيوند دارد. این آب در مقایسه با آب معمولی دیرتر می جوشد و زودتر یخ می زند، گیلبرت لوییس نخستین بار نمونه آن را از آب سنگین خالص در سال 1933 به دست آورد. يعني  آب سنگین، از یک اتم اکسیژن و دو اتم دوتریوم(D) تشکیل شده است. برای تولید آب سنگین باید مولکول های آب حاوی هیدروژن سنگین (دوتریوم) را از مولکول های آب معمولی جدا کنند یا از داخل هیدروژن، اتم های هیدروژن سنگین یا دوتریوم را جدا و خالص کنند.

جرم مولکولی آب معمولی 18 و جرم مولکولی آب سنگین 20 است. از لحاظ خواص شیمیایی تفاوت چندانی با خواص آب معمولی نداشته و اختلافات جزئی وجود دارد اما از لحاظ هسته ای هیدروژن معمولی می تواند نوترون را جذب کند اما احتمال جذب نوترون توسط هیدروژن سنگین بسیار کم است. از آب سنگين براي انتقال گرما از هسته راکتور به مبدل حرارتی استقاده می شود، اين آب به دليل داشتن ظرفيت گرمايي بالا توانايي ذخيره سازي گرماي بيشتري رادارد . همچنين آب سنگين گزينه مناسبي براي خنك كردن راكتورهاي هسته اي نيز مي باشد.

 

به دلیل تفاوت مشخصات هسته ای دوتریوم با هیدروژن از لحاظ تکانه زاویه ای و گشتاور مغناطیسی از آب سنگین و دوتریوم در زمینه های مختلف تحقیقاتی نیز استفاده می شود. به عنوان مثال رفتار آب سنگین در دستگاه های MRI با رفتار هیدروژن معمولی متفاوت است. در فعالیت های تحقیقاتی به منظور بررسی برخی خواص از موادی استفاده می کنند که هیدروژن طبیعی را در آن با هیدروژن سنگین (دوتریوم) جایگزین کرده اند. یکی از کاربردهای دوتریوم استفاده در تولید نوترون در شتاب دهنده ها و تولید انرژی در "راکتورهای گداخت" است.

 

ایران پس از آب سنگین

 

دستیابی ایران به تکنولوژی تولید آب سنگین، در کنار آثار تکنولوژیک و اقتصادی مثبت، پاره ای آثار سیاسی به دنبال خواهد داشت که مثبت و منفی بودن آن به نوع روابط آتی بازیگران جهانی با یکدیگر و روابط هر یک از آنها با ایران، بستگی دارد.از نظر غربی ها بویژه آمریکا افزایش توان تکنولوژیک ایران، حتی در حوزه های کاملا صلح آمیز اتفاقی مخاطره آمیز است. اما روسیه و چین رویکرد دیگری دارند. روس ها که خود را در بخشی از تکنولوژی هسته ای ایران شریک فنی می دانند از جهاتی خواستار پیشرفت برنامه هسته ای هستند و از جهاتی دیگر، مخالف آن.

خرسندی روس ها از آن جهت است که کامیابی های فنی ایران را حتی در مواردی که محصول تحقیقات و عملیات مهندسی ایران است، کامیابی خود می دانند. علت دیگر موافقت روس ها با موفقیت های تکنولوژیک ایران این است که رهبران مسکو امیدوارند با افزایش قدرت ایران، نفوذ ایالات متحده در خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز با چالش های بیشتری روبه رو شود. مسکو از قدرت منطقه ای ایران به عنوان ابزاری برای چانه زنی با آمریکا و گرفتن امتیاز از واشنگتن در بالکان و قفقاز و مذاکرات استراتژیک جهانی استفاده می کند.

چینی ها نیز با دلایلی دیگر، از افزایش قدرت تکنولوژیک ایران بهره می برند. از دو دهه پیش تاکنون سیاست خارجی چین بر گسترش روابط تجاری و فنی با کشورهای آفریقایی و خاورمیانه متمرکز شده است. زیرا پس از فروریختن دیکتاتوری های تحت حمایت آمریکا و رقیبان کمونیست آنها در آمریکای لاتین میدان بازی چین در این منطقه محدود شده و چینی ها به عنوان مناطق جانشین به سوی خاورمیانه و آفریقا گرایش پیدا کرده اند.ایران در این استراتژی چینی ها جایگاه ویژه ای دارد. زیرا از نظر چینی ها، ایران تامین کننده بزرگ انرژی با بازارهای مصرف اغواکننده است و اگر توان تکنولوژیک و اقتصادی آن افزایش یابد، مشتری پرمنفعت تری خواهد بود.

افزون بر این، چین نیز مانند روسیه مایل است از برگ ایران در بازی بین المللی خود با آمریکا به ویژه در حوزه اختلافات تجاری بهره گیرد.در کنار خرسندی روسیه و چین، نگرانی جدی غرب قرار دارد که به دلایلی عکس چین و روسیه با افزایش توان تکنولوژیک ایران مخالف است. از نظر غربی ها افزایش توان علمی و تکنولوژیک ایران، موازنه قوای منطقه ای را به نفع ایران تغییر می دهد و چنین تحولی ممکن است به رشد جریان های عقیدتی همسو با ایران و دستیابی آنها به قدرت سیاسی منجر شود.

به همین علت دیپلماسی ایران اکنون و در آستانه مطرح شدن دوباره پرونده ایران در شورای امنیت می بایست به برقراری موازنه بین این دو نگاه بین المللی متمرکز شود. از آنجا که احتمال غلبه چین و روسیه بر بلوک غرب بسیار دشوار به نظر می رسد، دیپلمات های ایرانی نیز روزهای پرزحمتی پیش رو دارند.

 

برگرفته از مجله خبری روزنه با اندکی تغییر و تصرف.

دوشنبه بیستم اسفند ۱۳۸۶
چکیده ای از فصل 4 شیمی پیش دانشگاهی ...  

الکتروشیمی : بخشی ازشیمی که درمورد تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی ویا تبدیل انرژی شیمیایی به

 

الکتریکی بحث میکند.

 

اکسایش : گرفتن اکسیژن ویا ازدست دادن الکترون ویاازدست دادن هیدروژن(نیم واکنش اکسایش نیم واکنشی است که در آن عمل

 

اکسایش رخ دهد )

 

کاهش : ازدست دادن  اکسیژن ویاگرفتن الکترون ویاگرفتن هیدروژن( نیم واکنشی که در آن عمل کاهش رخ دهد نیم

 

واکنش کاهش گویند .)

 

 نکته1 : بطور کلی هرماده ای که کاهش یابد آن رااکسنده یاکاهیده شده می نامند .وماده ی اکسایش یافته

 

راکاهنده ویا اکسید شده می نامند .

 

عدداکسایش : تعدادالکترون هایی است که یک اتم در یک فرایند از دست می دهد یا می گیرد .بافرض انتقال کامل ا لکترون ازیک اتم به

 

اتم دیگر

 

 نکته 2 : برای محاسبه ی عدد اکسایش می توان پس از رسم ساختار لوویس الکترون های ظرفیتی نسبت داده شده رااز

 

 شماره گروه کم کرد .

 

الکل ها ترکیب های آلی هستند، که دارای گروه عاملی هیدروکسیل(OH )هستند الکل ها سه دسته اند نوع اول ،  

 

 نوع دوم ، نوع سوم

 

الکل نوع سوم الکلی است که عامل الکلی به کربنی وصل است که آن کربن به سه کربن دیگر متصل باشد .

 

(نوع دوم و اول یعنی چه؟)

 

الکل نوع اول دراثر اکسایش به آلدهید تبدیل می شود والکل نوع دوم  دراثر اکسایش به کتون تبدیل می شود

 

الکل نوع سوم درمقابل اکسایش مقاومت می کند.

 

آلدهید وکتون :دودسته ازترکیب های مهم آلی هستند ، هر دو دارای گروه عاملی (C=O )گروه کربونیل هستند

 

درآلدهیدها اتم هیدروژن به گروه کربونیل متصل است .آلدهیدها کاهنده تراز کتون ها هستند ، آلدهید ها دراثراکسایش

 

 به کربوکسیلیک اسید تبدیل می شوند درصورتی که کتون ها دربرابر اکسایش مقاومت میکنند .

نامگذاری :   الکل ها(  نام آلکان + ال )   ، آلدهید ها (نام آلکان + آل )، کتون (نام آلکان +ون )  ، اسیدآلی ( نام آلکان +اوییک اسید )

 

سلول الکتروشیمیایی : دستگاهی است که می تواند انرژی شیمیایی واکنش ها را به انرژی الکتریکی( گالوانی یا

 

ولتایی ) و  انرژی الکتریکی رابه انرژی شیمیایی تبدیل  کند ( ا لکترولیتی یا الکترولیز ).

 

نیم سلول یاالکترود : مجموعه ی رسانای الکترونی( تیغه ی فلزی)  درتماس با رسانای یونی ( محلول الکترولیت

 

آن )

 

پتانسیل الکترودی :اختلاف پتانسیل بین هررسانای الکترونی (تیغه ی فلزی ) ومحلول نمک آن (رسانای یونی) را

 

پتانسیل الکترودی گویند وآن رابا علامت(  E0      ) نشان می دهند .

 

نکته 3 :  درسلول الکتروشیمایی آند (قطب منفی ) الکترودی که درآن عمل اکسایش وکاتد ( قطب مثبت )

 

 الکترودی که درآن عمل کاهش روی می دهد .

 

الکترودی استاندارد هیدروژن ( SHE  ) (standard Hydrogen  Electrode)  : این الکترود تشکیل شده ازیک

 

الکترود پلاتینی که درون محلول اسیدی باPH=0) )[غلظت 1M ] قرار دارد وگاز هیدروژن بافشار 1atm ازروی

 

آن عبورداده می شود .پتانسیل الکترودی آن بطور قرار دادی درهر دمایی  برابر صفر ( E0=0 )در نظرگرفته می

 

شود .

 

نکته4 : علامت منفی روی صفحه ی نمایشگر ولت سنج ( دستگاهی که اختلاف پتانسیل بین دو الکترودرا

 

مشخص می کند ) نشان می دهد که قطب های ناهم نام به یکدیگر وصل شده اند .( روش شناسایی آند وکاتد )

 

نیروی الکترو موتوری استاندارد  ( Electromotive force     )  ( emf ) یا  (  E0سلول  ) یا ولتاژ سلول : اختلاف

 

پتانسیل الکترودی استاندارد دو نیم سلول یک سلول الکتروشیمیایی راگویند از رابطه ی زیر بدست می آید .

 

 

(  E0cel = E0 c – E0a      )

 

پل نمکی : رسانای یونی ویا(  دیواره ی متخلخلی از جنس سفال ، خاک چینی آزبست یاگرد فشرده ی شیشه ) است

 

که با انتقال گونه های باردار الکتریکی بین دو محلول الکترولیت مدار الکتریکی راکامل می کند .وباعث خنثی

 

ماندن محلول ها ازنظر بار الکتر یکی می شود . 

 

سری الکتروشیمیایی  : مجموعه ای ازگونه های شیمیایی وعناصر،  که به ترتیب افزایش پتانسیل کاهشی  ( E0   )

 

 در یک ستون گردآوری شده اند راسری الکتروشیمیایی گویند .( واحد یایکای اختلاف پتانسیل ولت  V  است )

 

 

دانستن نکات زیر درمورد سری الکتروشیمیایی لازم است( مقایسه ی دو گونه دراین سری به صورت زیر

 

 است )

 

نکته 5 : گونه بالاتر :  E0   کوچک تری دارد – تمایل بیش تری برای ازدست دادن الکترون دارد  – اکسایش می یابد  – قطب منفی یاآند

 

 سلول را تشکیل می دهد – کاهنده قوی تری است – اکسنده ی ضعیف تری است –باکارکردن سلول ازجرم آن کاسته می شودوبه تدریج

 

لاغر وخورده می شود- می تواند کاتیون پایین ترازخود رابکاهد    

 

نکته6 : گونه پایین تر  E0 بزرگ تری دارد – تمایل بیش تری برای گرفتن  الکترون  دارد–کاهش  می یابد  – قطب مثبت ویا کاتد سلول

 

را تشکیل می دهد– اکسنده ی قوی تری  است –کاهنده ی  ضعیف تری است –باکارکردن سلول  برجرم آن افزوده  می شود وبه تدریج

 

چاق می شود-می تواند عناصر بالاتراز خود رااکسید کند  

 

نکته 7 : حرکت الکترون ها درسلول الکتروشیمیایی از  آند به کاتد ،  و از طریق مداربیرونی صورت می گیرد

 

نکته8 : آنیون هاازدرون پل نمکی به سمت آند وکاتیون هاازدرون پل نمکی به سمت کاتد حرکت می کنند .تا هم

 

 مدار الکتریکی کامل شود وهم محلول ها ازنظر الکتریکی خنثی بمانند.

 

چگونه می توان تشخیص داد که یک واکنش انجام پذیراست یا انجام پذیرنیست ؟ برای این کار صرف نظرازانجام پذیربودن یانبودن

 

واکنش نیم واکنش های آندی وکاتدی آن رامی نویسیم  وبااستفاده ازپتانسیل کاهشی استاندارد ،  E0  سلول مورد نظر را تعیین می کنیم اگر

 

E0>0 باشد واکنش درجهت یاد شده انجام پذیر است درغیر این صورت آن واکنش درجهت خواسته شده انجام پذیر نیست .( می تواند

 

 درجهت عکس انجام گیرد )

 

نکته9 : درسلول های الکتروشیمیایی ،E0  سلول همواره مثبت است .ولی دریک واکنش ممکن است مثبت ویا منفی

 

 باشد

 

( در رابطه ی فوق غلظت محلول کمتر درصورت وغلظت محلول بیش تر درمخرج کسر قرار می گیرد و n تعداد   الکترون مبادله شده

 

است )

 

نکته 10: در سلول غلظتی الکترودی که محلول آن رقیق تر باشد آند ومحلول غلیظ تر کاتد سلول راتشکیل

 

 میدهد .

 

نکته11 : سلول های گالوانی دو دسته اند : 1- نوع اول (باتمام شدن واکنش دهنده ها ی موجود در آن ها غیرفعال می شوند وامکان

 

شارژ یا پر کردن دوباره ی آن هاوجود ندارد مانند باتری ها وسلول سوختی .2- نوع دوم (مانندسلول های انباره ای یا باتری خودرو

 

قابلیت شارژدارند ومی توان بارهااستفاده کرد) .

 

سلول سوختی : سلول گالوانی نوع اول هستند ، دراین دستگاه واکنش شدیدی چون سوختن کاملا" کنترل می شود

 

وانرژی گرمایی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود .  برای تولید برق ازیک سوخت گا زی (هیدروژن ، متان )

 

استفاده می شود ، برای تأمین برق وآب آشامیدنی فضاپیماها ، بیمارستان ها ونیروی محرکه ی وسایل نقلیه استفاده

 

می شود ،  

 

 خوردگی فلزها (زنگ زدگی) نوعی واکنش اکسایش وکاهش است که دراثرترکیب اکسیژن بافلزها باعث ترد وخرد

 

 شدن وفروریختن فلزها می شود (عوامل خوردگی :آب،اکسیژن،محلول اسیدی ) (راه های جلوگیری ازخوردگی

 

آهن:استفاده ازرنگ،قیراندودکردن،استفاده ازروکش به ظروف فلزی-حفاظت کاتدی –گالوانیزه کردن وتبدیل به حلبی

 

 (اگرخراشی برسطح حلبی بیافتد ابتدا آهن خورده می شود ولی درآهن سفید اول فلزروی خورده خواهدشد)

 

 

سلول الکترولیت (برقکافت ) دستگاهی که درآن انرژی الکتریکی به انرژی شییمیایی تبدیل می شود به دوصورت

 

انجام می گیرد( مذاب ،محلول  )

 

 نکته12: رقابت کاتیون ها برای گرفتن الکترون براساس E0آن ها ست وانیون ها ( I->Br->Cl->OH->SO42->NO3->F

 

(تمایل به اکسایش دارند . آبکاری (آب فلز کاری ) پوشاندن سطح یک جسم بالایه ی نازکی ازیک فلزبه کمک یک

 

سلول الکترولیتی ر ا آبکاری  گویند .

 

نکته 13:جسمی که قرار است آبکاری شود درکاتد (قطب منفی) وجسمی که قراراست روکش شود درآند (قطب

 

مثبت ) قرار می دهند .محلول باید دارای  یون های فلزی باشد که قراراست روکش شود (درپالایش الکتریکی مس ،

 

 مس ناخالص درآند ومس خالص درکاتد قرار میگیرد محلول سولفوریک اسید ومسл سولفات استفاده می شود)

 

آلومینیم طبق روش هال ازسنگ معدنی به نام بوکسیت (آلومینای ناخالص)درحضور کریولیت مذاب برفکافت می

 

شود دراین دستگاه آندازجنس گرافیت وبد نه ی ظرف کاتداست قبل ازروش هال AlازAU,Ag گرانتر بود(دما  ذوب

 

آلومینای  خالص2045وکریولیت960) 

آرزوی ما موفقیت شما دانش پژوهان عزیز است    سعیدی

یکشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۶
چکیده ای از فصل 3شیمی پیش دانشگاهی ...  

.به نام خدا

اسیدو باز : 1-مدل آرنیوس : ماده ای که پس از حل شدن در آب تولید پروتون (یون+ H  ) کند اسید نامیده میشود واگر تولید ( OH-) کند باز است

.

2-  مدل  لوری- برونستد :اسید دهنده ی پروتون وباز پذیرنده پروتون است

.

2-لوویس : مولکول یا  یونی که دست کم یک جفت الکترون نا پیوندی داشته باشد باز واگر دست کم یک اوربیتال خالی  داشته باشد اسید نامیده می شود .

 

نکته1 : طی یک واکنش اسید –باز همواره یک باز باگرفتن پروتون به یک اسید تبدیل می شود .به اسید حاصل که در سمت راست معادله نوشته می شود اسید مزدوج می گویند .

 

نکته2 : طی یک واکنش اسید –باز همواره یک اسید بااز دست دادن  پروتون به یک باز  تبدیل می شود .به باز حاصل که در سمت راست معادله نوشته می شود باز مزدوج می گویند

 

توجه : هنگامی که یک اسید ،H+ می دهد یک بار منفی به آن اضافه می شود وماده ای که +Hبگیردیک بار مثبت به آن اضافه می شود .

 

اسید قوی دارای ویژگی های زیر است .1- درجه یونش یا درصد یونش بالا 2 –ثابت یونش Ka بزرگ  3- PKa کوچک( منفی لگاریتم هر کمیت را با Pنشان می دهند .)

اسید های قوی عبارتند از :  H2SO4    ,   HI  ,    HBr   ,   HCl   ,   HNO3   ,  HClO3  ,  H3O+  ،   HClO4  

باز های  قوی عبارتند از  : هیدروکسید های گروه اول وبرخی از هیدروکسید های گروه دوم

 

نکته3 : هر چه یک اسید قوی تر باشد باز حاصل ازآن ضعیف تر است وپایداری بیش تری خواهد داشت .

 

نکته4 : هر چه یک باز قوی تر باشد اسید حاصل ازآن ضعیف تر است وپایداری بیش تری خواهد داشت .

 

نکته5 : هراسید با توجه به این که چند پروتون می تواند به آب بدهد در یکی از دسته های  تک پروتونی ، دو پروتونی  ، سه پروتونی  قرا رمی  گیرد .مانند  (   HCl  ,     H2CO3   ,  H3PO4    

 

نکته6 :هر اسید به اندازه ی تعداد پروتونی که می تواند   از دست بدهد(ظرفیت اسید ) .می تواند مراحل تفکیک داشته باشد .

نکته7 :  آمفوتر ماده ای که در مقابل اسید خاصیت بازی ودر مقابل باز خاصیت اسیدی داشته باشد .

 

PH : مقیاسی برای مقایسه ی میزان اسیدی یابازی یک محلول است که دانشمندی به نام سورن سن آن راPHنامید

نکته 8: اگر حجم یک محلول اسید قوی با افزودن آب خالص تا ده برابر افزایش یابد ، مقدار PHیک واحد زیاد می شود .

 نکته9 : اگر حجم یک محلول باز قوی با افزودن آب خالص تا ده برابر افزایش یابد ، مقدار PHیک واحد کم  می شود.

شناساگر  : ترکیب های شیمیایی هستند که می توانند در PH های مختلف رنگ های متفاوتی داشته باشند

 

نوار کاغذی ، PHسنج دیجیتالی وآب کلم نیز می توانند به عنوان معرف استفاده  شوند .

 

اسید های آلی (کربوکسیلیک اسید ) ترکیباتی هستند که دارای یک یا چند گروه عاملی کربوکسیل (  COOH) میباشند .

 

نکته10:اگر بار الکتریکی روی یک اتم به طریقی روی کل یون پخش شود ، در این صورت آن یون پایدارتر است

نکته11 : قرار گرفتن هالوژن ها( F> Cl  > Br >I  )در ساختار اسیدهای آلی برقدرت اسیدی آن ها می افزاید

 .
نکته12 : هر چه تعداد هالوژن ها در ساختار اسیدهای آلی بیش تر باشد قدرت اسید بیش تر است . (هر چه هالوژن به گروه عاملی کربوکسیل ( 
COOH) نزدیک تر باشد قدرت اسیدی آن ترکیب بیش تر است )

 

نکته13: آمین ها ترکیبات آلی هستند که شباهت زیادی به  آ مونیاک دارند.ازجایگزین کردن هیدروژن های  آمونیاک باگروه آلکیل آمین ها به دست

 

 می آیند . آمین ها بازهای ضعیفی هستند وباپذیرفتن یک پروتون به یون آلکیل آمونیوم تبدیل می شوند . گروه آلکیل قدرت باز را زیاد میکند

 

نکته14 :باز قوی دارای ویژگی های زیر است .1- درجه یونش یا درصد یونش بالا 2 –ثابت یونش بزرگ   3- PK bکوچک

نکته 15 : هیدرولیز یا آبکافت: واکنش یک نمک با آب که می تواند محلول حا صل اسیدی ، بازی ، خنثی  باشدراآبکافت گویند . نمک هاسه دسته اند (اسیدی ، بازی ، خنثی ) هستند  توجه داشته باشید که.آنیون اسید قوی وکاتیون باز قوی هیدرولیز نمی شوند .

 

نکته 16 : بافر (تامپون ، محافظ  ) محلول هایی که درمقابل تغییرات کم PHمقاومند وبااضافه کردن مقدار کمی اسید یابازPHآن ها تغییر نمی کند .مانند محلول های زیر ( خون انسان دارای خاصیت بافراست. مخلوط NH4Cl  ,  NH3))یک بافر است )

 

نکته 17: محلول بافر ازدوجزءبانسبت های معین تشکیل شده است (.یک اسیدضعیف ونمک آن  یایک باز ضعیف ونمک آن ) 

 

استر  : یکی از مهمترین مشتق های کربوکسیلیک اسیدها هستند و ترکیباتی که ازواکنش اسیدهای آلی باالکل ها بدست میآیند استرهایی که تعداد کربن آن ها کم باشند .طعم وبویی مطبوع دارند مانند عطروبوی گل هاومیوه ها .

 

نکته19 : اگر به جای اتم هیدروژن گروه کربوکسیل گروه آلکیل قرار گیرد ترکیبی به نام استر به دست می آید.

 

نکته 20 : واکنش استری شدن یک واکنش برگشت پذیر است یعنی دراثر واکنش استر وآب ،  اسید والکل به دست می آید.

 

نکته21 : آبکافت (هیدرولیز) استر ها در محیط قلیایی به طوربرگشت ناپذیری صورت می گیرد که تولید ماده ای به نام صابون می کند .

 

نکته22: آمینو اسیدها: ترکیباتی آلی هستند که هم دارای گروه بازی NH2 وهم دارای گروه اسیدی COOHهستند. هم بااسید ها واکنش می دهند وهم بابازها  این ترکیبات واحد سازنده ی پروتیین هاهستند آمینو اسیدها    جامد هایی با نقطه ذوب بالا هستند ، انحلال پذیری کمی درآب دارند.

 

نکته 23: نقطه ی پایانی : حجمی ازمحلول استاندارد است که برای خنثی شدن کامل محلول مجهول مصرف میشود . این حجم به طور تجربی وازروی تغییر رنگ معرف اندازه گیری می شود .(نقطه ی هم ارزی از روابط ریاضی وبه کمک نمودار به دست میاید(

 

(با آرزوی موفقیت برای تمامی دانش پژوهان گرامی  ،  سعیدی     )

یکشنبه نوزدهم اسفند ۱۳۸۶
چرا وقتی در نوشابه نمک می ریزیم, با شدت بیشتری گاز آزاد می شود ؟ ...  
 چرا وقتی در نوشابه نمک می ریزیم, با شدت بیشتری گاز آزاد می شود ؟ 

 ابتدای ماجرا : هرچه دمای آب کمتر و فشار بیشتر باشد , ظرفیت پذیرش گاز بیشتری را خواهد داشت و به عنوان مثال CO2 بیشتری را در خود حل می کند. هنگام تولید نوشابه با استفاده از این خاصیت , در دماهای پایین و فشار بالا , نوشیدنی با تزریق گاز CO2 به حالت اشباع می رسد. بنابراین وقتی در نوشابه باز شود و نوشابه در دما و فشار معمولی قرار گیرد , محلول خاصیت فوق اشباع دارد یعنی مقدار CO2 حل شده در آن بیش از ظرفیت انحلال در آن دما و فشار است. چنین محلولی اگر شرایط مهیا باشد تمایل به آزاد کردن CO2 دارد. برای این کار گاز CO2 محلول باید به صورت حباب درآید یعنی مولکولهای CO2 حل شده باید در نقطه ای جمع شوند و با به هم پیوستن , یک حباب تشکیل دهند و به سطح نوشابه بیایند و از آن خارج شوند. اگر دقت کرده باشید تشکیل حباب در سطوح تماس خارجی نوشابه اتفاق می افتد یعنی در سطح نوشابه و دیواره های بطری یا دور نی . به زبان ساده این سطوح و به خصوص نا همواری های موجود روی آنها یا هر نوع ناهمگنی موجود در محیط نقش جایگاههای تجمع یا مکانهایی برای به هم پیوستن مولکولها و تشکیل حباب را بازی می کنند.به عبارت عامیانه یعنی مولکولها برای ایجاد حباب دنبال بهانه می گردند و این بهانه را در این سطوح پیدا می کنند. در این وضعیت ریختن نمک در نوشابه باعث خروج سریع تر گاز از محلول می شود. زیرا سطح بیشتری برای تشکیل حباب در اختیار مولکولها قرار می گیرد ( سطح جانبی بلورهای نمک ) . چیزی مانند تبلور ( = بلور شدن ) شکر پس از قرار دادن بلور یا نخ در محلول فوق اشباع آن.بنابراین چنین اتفاقی اصلا شیمیایی نیست. هیچ واکنشی هم صورت نمی گیرد و تقریبا هر ماده ای از نمک و شکر گرفته تا شن و ماسه که بتوانند نوعی ناهمگنی در محیط نوشابه ایجاد کند یا سطح آزاد در اختیار آن قرار دهد ( یا به طور خلاصه بهانه دست مولکولها بدهد ! ) میتواند این کار را بکند . این اتفاق را حتما در هنگام وارد کردن نی در نوشابه دیده اید. تنها مزیت نمک با شکر این است که به دلیل داشتن دانه های ریز سطح جانبی نسبی بیشتری در مقایسه با مواد درشت تر دارند. همین! از این به بعد می توانید در نوشابه دوستتان به جای نمک خاک بریزید !!!

- آيا ميدانستيد تمامی فلزات بجز آنتیموان و بیسموت در مواقع انجماد ، حجمشان کاهش می یابد ؟

- آيا ميدانستيد استرانسیم از بقایای موجودات دریایی به دست می آید ؟

- آيا ميدانستيد کادمیم فلزی سمی است که در ساخت باطری های خشک کاربرد دار د؟

شنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۶
حرکت الکترون در اطراف هسته ...  
اوربیتال به طور کلی فضایی (احتمال حضورالکترون) است که درنتیجه حرکت الکترون به دور هسته اشغال می شود .

شکل این فضا(مجازی) ومکان آن نیز توسط حرکت الکترون مشخص می شود که بکمک معادله های ریاضی ( شرودنیگر )  قابل رویت می شود . اگر الکترونی نباشد اوربیتالی نیز وجود نخواهد داشت . الکترون برمبنای فاصله اش از هسته (انرژی) امکان حرکت به شکل های مختلفی به دورآن راپیدا می کند .

هرچه فضای دراختیار الکترون بزرگتر باشد(فاصله از هسته بیشتر) تنوع حرکت الکترون بیشتر خواهد شد ودرضمن گنجایش آن بیشتر والکترون بیشتری دران فضا به شکل های مختلف می توانند حرکت نمایند اماحرکت آنها طوری تنظیم می شود که ممانعتی برای هم ایجاد نمی کنند  ، مانند حرکت کرات  به دور خورشید وقمرها که به دور کرات می چرخند یک مجموعه می سازند .

 

دریک اتم بزرگ مجموعه ایی ازفضاهای مجازی(اوربیتال ها ) نظیر آنچه در زیر می بینید طوری در هم ادغام شده اند که هسته در میان آن ها قرار گرفته ودر هر کدام حداکثر دو الکترون در

حال حرکت است .

ضمنی که درکل حرکت الکترون ها یک فضای نسبتا کروی دراطراف هسته ایجاد می کند.

      

 

شنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۶
روشن کردن شمع با آب ...  

شمعی را به دوستانتان نشان دهيد . به آن ها بگوييد که می خوا هيد شمع را روشن کنيد ولی متأسفانه کبريت نداريد. مسلما عده ای سعی می کنند که به شما کبريت بدهند، ولی شما قبول نکنيد وبه آن ها بگوييد راضی به زحمت شما نيستم و خودم شمع را با آب روشن می کنم! مسلما دوستانتان تعجب می کنند و شايد حتی به شما بخندند. ولی توجه نکنيد و ليوانی را پر از آب کنيد، سپس مقداری از آن را بخوريد تا همه متوجه شوند که آب معمولی است. حالا انگشت خود را در آب فرو برده و سپس روی فتيله ی شمع بگيريد تا يک قطره از آب روی آن بچکد، دوستانتان در کمال تعجب مشاهده می کنند که اين شمع روشن می شود.
فکر می کنيد دليل آن چيست؟
شما قبلا يک تکه پتاسيم کوچک یا سدیم  را در لابلای تارهای فتيله ی شمع قرار داده ايد و وقتی يک قطر آب را روی آن می ريزيد، واکنش شيميايی بين پتاسيم و آب باعث اشتعال فتيله می شود.

شنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۶
فرق آموزگار با روزگار ...  
ميدوني فرق آموزگار با روزگار چيه ؟ آموزگار اول درس ميده بعد امتحان ميگيره .

 ولي روزگار اول امتحان ميگيره بعد درس ميده.

چهارشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۶
خطای دید ...  
نظرتون راجع به این تصویر چیه ؟
به نظر شما این تصویر ثابت است یا متحرک ؟
اگه فکر می کنید متحرک هستش بدونین که اشتباکردین 
 اشتباه نکنید...مشکل از چشمای شماست.این فقط یه خطای دیده.همین

چهارشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۶
محلولهای اسید و باز قوی ...  

1

محلولهای اسید و باز قوی

روبیدیم هیدروکسید یک باز قوی است. محاسبه کنید [OH-] , [Rb+] را برای یک محلول که ساخته شده بوسیله حل شدن 2 گرم RbOH در مقدار کافی آب تا بسازد 200 میلی لیتر محلول آن را.

a) 1/9×10-2 , 1/9×10-2             b) 1/9×10-2 , 5/3×10-13        c) 9/8×10-1 , 9/8×10-1

d) 9/8×10-2 , 9/8×10-2             e) 5/3×10-13 , 1/9×10-2

 

 

2

 کلسیم هیدروکسید یک باز قوی است. محاسبه کنید [OH-] , [Ca2+] را برای یک محلول که ساخته شده بوسیله حل شدن 6/0 گرم Ca(OH)2 در مقدار کافی آب تا بسازد 1500 میلی لیتر محلول آن را.

a) 8/1×10-3 , 8/1×10-3             b) 5/4×10-3 , 9/1×10-13        c) 5/4×10-3 , 1/1×10-2

d) 5/4×10-3 , 1/1×10-2             e) 8/1×10-3 , 1/6×10-2

 

 

3

محاسبه کنید [H3O+] , [Cl-] را در یک محلول آبی که محتوی 02/0 مول HCl در 50 میلی لیتر آب است.

a) 2/0×10-2 , 2/0×10-2             b) 4/0×10-1 , 2/5×10-13        c) 4/0×10-2 , 4/0×10-2

d) 4/0×10-1 , 4/0×10-1             e) 2/5×10-13 , 4/0×10-1

 

 

4

اسید و باز مزدوج :

کدامیک باز مزدوج آنیلین C6H5NH2  است.

a) C6H5NH2-      b) C6H5NH-       c) C6H5NH+     d) C6H5NH2+      e) C6H5NH3+

 

 

5

اسید مزدوج H2PO4- کدام است.

a) H2PO4-        b) H3PO4     c) HPO42-         d) H2PO4+         e) HPO42-

 

 

6

باز مزدوج H2PO4- کدام است.

a) H2PO4        b) HPO42-       c) HPO42-           d) H3PO4           e) H2PO4+

 

 

7

محاسبه PH محلول اسیدها :

غلظت یون هیدرونیوم در یک ظرف M 5-10×5  است. PH این محلول چقدر است.

a) 5/30             b) 4/7             c) 4/3               d) 3/3             e) 5/7

 

 

8

در محلولی از سرکه غلظت یون هیدرونیوم 7/50×10-3 M  است. PH  این محلول چقدر است.

a) 3/75             b) 2/88           c) 2/12            d) 3/88            e) 3/12

 

 

9

غلظت یون هیدرونیوم در شیر منیزی 3/2×10-11 M  است. PH این محلول چقدر است.

a) 10/20          b) 10/70          c) 10/50           d) 9/50            e) 9/20

 

 

10

محاسبه PH  محلول بازها :

غلظت یون هیدروکسید در آب اقیانوسها در حدود M 6-10×4/1 می باشد. PH آنها چقدر است.

a) 5/85            b) 7/85           c) 8/85             d) 7/15            e) 8/15

 

 

11

غلظت یون هیدروکسید در یک محلول M 11-10×1/7  است. PH این محلول چقدر است.

a) 10/15         b) 3/15            c) 2/85             d) 2/15             e) 3/85

 

 

12

در محلول اشباع شده ای از Sr(OH)2 غلظت یون [Sr2+]  برابر M 015/0  است. PH این محلول چقدر است.

a) 0/5            b) 12/78          c) 13/28           d) 13/2              e) 13/48

 

13

تعیین غلظت محلولها با داشتن PH :

معده انسان می تواند PH تا حدود یک را تحمل کند. محاسبه کنید غلظت یون [H3O+] را در معده انسان در دمای 25 درجه سلسیوس.

a) 1×10-13          b) 0/01             c) 1×10-14            d) 1                  e) 0/1

 

 

14

PH محلول M 012/0 نیکوتینیک اسید 39/3   است. غلظت [H3O+] در آن چقدر است.

a) 2/5×10-3       b) 2/5×10-4        c) 4/1×10-3           d) 1/2×10-2       e) 4/1×10-4

 

 

15

در محلول با 30/4 PH= ، غلظت یون [H3O+] چقدر است.

a) 2×10-5          b) 2×10-4            c) 3×10-4            d) 5×10-4           e) 5×10-5

 

 

16

تعیین غلظت یون هیدروکسید با داشتن PH :

PH خون سرخرگی 4/7   است. غلظت یون [OH-] در آن چقدر است.

a) 4×10-8         b) 4×10-6             c) 2/5×10-6         d) 4×10-7            e) 2/5×10-7

 

 

17

PH محلول سیر شده ای از Mg(OH)2 هست 50/10 ، مولاریته یون منیزیم را در آن بدست آورید.

a) 3/2×10-3      b) 5×10-10           c) 3/2×10-4         d) 1/6×10-3          e) 1/6×10-4

 

 

18

PH محلولی از شامپو 20/5 است. غلظت یون [OH-] در آن چقدر است.

a) 6/3×10-9      b) 1/6×10-8        c) 2×10-5            d) 6/3×10-8           e) 1/6×10-9

 

 

19

اثر دما بر Kw :

مقدار ثابت یونش آب در دمای صفر درجه سلسیوس M2 15-10×2/1 می باشد. محاسبه کنید [H3O+] برای آب خالص در صفر درجه. آیا آب خالص با 3/7= PH در دمای صفر درجه اسیدی، بازی یا خنثی است.

a) 3/5 ×10-8 اسیدی-           b) 3/5×10-7 بازی-              c) 3/5 ×10-8 بازی –

d) 3/5×10-8 اسیدی -           e) 3/5×10-8 خنثی –

 

 

20

مقدار ثابت یونش آب در دمای 37 درجه سلسیوس M2 14-10×4/2 می باشد. محاسبه کنید [H3O+] برای آب خالص در 37 درجه ( دمای طبیعی بدن انسان ) . آیا  81/6= PH محلولی اسیدی، بازی یا خنثی است.

a) 1/55 ×10-7 خنثی-           b) 1/55×10-7 اسیدی-              c) 6/56 ×10-8 بازی –

d) 1/55×10-7 بازی -             e) 6/56×10-8 خنثی -      

 

 

21

مقدار ثابت یونش آب در دمای 60 درجه سلسیوس M2 14-10×6/9 می باشد. محاسبه کنید [H3O+] برای آب خالص در 60 درجه. آیا آب با 51/6= PH در دمای 60 درجه اسیدی، بازی یا خنثی است.

a) 3/1 ×10-7 خنثی-           b) 3/1×10-7 اسیدی-              c) 3/1 ×10-8 اسیدی –          

d) 3/1×10-7 بازی -             e) 3/1×10-8 بازی -

 

 

22

قدرت اسید و باز مزدوج :

مقدار Ka برای H2PO4- , HSO4-  به ترتیب 2-10×2/1 و 8-10×3/6 می باشند. بنابر این نتیجه می گیریم که HSO4- هست اسیدی ............... از H2PO4- و SO42- هست یک باز ................ از HPO42-

آ) قویتر – قویتر         ب) قویتر – ضعیفتر        پ) ضعیفتر – قویتر       ت) ضعیفتر – ضعیفتر

 

 

 

23

بر مبنای مقادیر Ka داده شده تعیین کنید کدام نوع باز قویتری است.

Ka(HF) = 6/8×10-4        Ka(HNO2) = 4/5×10-4             Ka(HCNO) = 2/2×10-4

 

a) HF             b) CNO-           c) NO2-             d) F-            e) HCNO

 

 

24

مقادیر Ka بدست آمده برای HNO2 , HCNO به ترتیب 4-10×2/2  و 4-10×5/4 می باشند. بنابر این نتیجه می گیریم HCNO هست یک اسید .......................... از HNO2 و CNO- هست یک باز ....................... از NO2-

آ) ضعیفتر – ضعیفتر         ب) ضعیفتر – قویتر      پ) قویتر – ضعیفتر        ت) قویتر – قویتر

 

 

 

25

تعادل اسیدها و اصل لوشاتلیه :

چه تغییری در واکنش زیر ایجاد می شود، وقتی چند قطره HCL به آن اضافه شود.

HF + H2O                     F- + H3O+

آ) هیچ تغییری در تفکیک HF ایجاد نمی شود.   

ب) تفکیک یونی HF  افزایش می یابد.

پ) تفکیک یونی HF کاهش می یابد.

 

 

26

در واکنش زیر با افزودن چند قطره NaOH چه تغییری مشاهده می شود.

HNO2 + H2O                   NO2- + H3O+

آ) هیچ تغییری در تفکیک یونی HNO2 ایجاد نمی شود.  

ب) تفکیک یونی HNO2 بیشتر می شود.   

پ) تفکیک یونی HNO2 کاهش می یابد.

 

 

27

پس از افزودن چند قطره محلول NaOBr به واکنش زیر چه تغییری مشاهده می شود.

NaOBr + H2O                   OBr- + H3O+

آ) هیچ تغییری در تفکیک یونی HOBr ایجاد نمی شود.  

ب) تفکیک یونی HOBr بیشتر می شود.   

پ) تفکیک یونی HOBr کاهش می یابد.

 

 

28

تعیین مقدار K :

مقدار Ka برای HNO2 , HCO2H ، 4-10×8/1  و 4-10×8/6  بدست آمده است. ثابت تعادل واکنش زیر چقدر است.

HCO2- + HNO2                       HCO2H + NO2-

 

آ) 26/0           ب) 4-10×6/8         پ) 4-10×5           ت) 7-10×2/1          ث) 8/3

 

 

29

مقدار Ka برای C5H5NH+ , C6H5OH ، 10-10×1  و 8-10×8/6  بدست آمده است. ثابت تعادل واکنش زیر چقدر است.

C6H5O- + C5H5NH+                       C6H5OH + C5H5N

 


آ) 15/0          ب) 8-10×8/6          پ) 2-10×8/6        ت) 3-10×5/1          ث) 102×8/6

 

 

30

مقدار Ka برای CH3CO2H , NH4+ ، 10-10×6/5  و 5-10×7/1  بدست آمده است. ثابت تعادل واکنش زیر چقدر است.

NH4+ + CH3CO2-                    NH3 + CH3CO2H

 


آ) 3/3             ب) 3/0                 پ) 5-10×7/1        ت) 104×3               ث) 5-10×3/3

 

 

31

تعیین [H3O+]  از روی ثابت تعادل :

غلظت یون هیدرونیوم در یک محلول اسیدی M 38/0 که ثابت یونش آن 9-10×58/1 هست چقدر است.

آ) 9-10×16/4      ب) 5-10×26/1          پ) 5-10×45/6        ت) 5-10×45/2        ث) 10-10×6

 

 

32

غلظت یون هیدرونیوم در یک محلول اسیدی M 11/0 با ثابت یونش  7-10×45/5 چقدر است.

آ) 7-10×6           ب) 3-10×22/2          پ) 4-10×38/7        ت) 4-10×45/2        ث) 8-10×96/4

 

 

33

غلظت یون هیدرونیوم در یک محلول اسیدی M 38/0 با ثابت یونش  9-10×58/1 چقدر است.

آ) 4-10×1          ب) 10-10×59/2          پ) 5-10×03/4        ت) 5-10×61/1        ث)‌ 8-10×62/1

 

 

34

تعیین ثابت اسیدی از روی غلظت یون هیدرونیوم :

ثابت یونش یک اسید در محلول M 1/0 آن که غلظت یون هیدرونیوم در آن  4-10×66/7 می باشد، چقدر است.

آ) 6-10×93/5     ب) 5-10×2/6             پ) 3-10×66/7       ت) 5-10×66/7        ث) 6-10×87/7

 

 

35

ثابت یونش یک اسید در محلول M 5/0 آن که غلظت یون هیدرونیوم در آن  4-10×7/1 می باشد، چقدر است.

آ) 8-10×78/5     ب) 8-10×89/2           پ) 3-10×7/1         ت) 7-10×16/1        ث) 7-10×62/3

 

36

ثابت یونش یک اسید در محلول M 4/0 آن که غلظت یون هیدرونیوم در آن  4-10×4/1 می باشد، چقدر است.

آ) 8-10×9/4        ب) 6-10×4/1         پ) 9-10×22/1         ت) 3-10×4/1        ث) 8-10×96/1

 

 

37

تعیین PH  از غلظت اسید و ثابت اسیدی :

مقدار Ka در آب 25 درجه سلسیوس برای اوریک اسید M 6-10×4  می باشد. محاسبه کنید PH محلول آبی اوریک اسید با غلظت 05/0 مولار را.

آ) 7/4               ب) 10/3               پ) 35/3                 ت) 35/2               ث) 70/2

 

 

38

PH یک محلول M 18/0 اسید که برای آن 7-10×52/3 = Ka  می باشد چقدر است.

آ) 70/4             ب) 22/3                پ) 60/3                ت) 90/3               ت) 85/2

 

 

39

PH یک محلول M 49/0 اسید که برای آن 9-10×53/4 = Ka  می باشد چقدر است.

آ) 02/4            ب) 22/5                 پ) 33/4                 ت) 17/4              ث) 43/5

 

 

40

محاسبات با معادله درجه دوم :

مقدار Ka برای کلرو استیک اسید در آب 25 درجه سلسیوس M 3-10×35/1 می باشد. محاسبه کنید PH محلول آبی کلرو استیک اسید با غلظت M 1/0

آ) 96/1            ب) 14/2                پ) 65/3                 ت) 35/1              ث) 35/3

 

 

41

مقدار Ka برای دی کلرو استیک اسید در آب 25 درجه سلسیوس M 2-10×8/1 می باشد. محاسبه کنید PH محلول آبی دی کلرو استیک اسید با غلظت M 1/0

آ) 46/1           ب) 60/1                 پ) 00/2                 ت) 23/1              ث) 76/1

 

 

42

بررسی کیفی هیدرولیز نمکها :

نمکهای زیر را ملاحظه کنید. کدامیک از آنها وقتی در آب حل می شود محلول خنثی تولید می کند.

1) CaCl2           2) Sr(NO3)2             3) K2CO3

آ) فقط 1       ب) فقط 2        پ) 2و3        ت) 1و2      ث) فقط 3

 

 

43

نمکهای زیر را ملاحظه کنید. کدامیک از آنها وقتی در آب حل می شود محلول بازی تولید می کند.

1) NaNO3           2) K2S             3) Na2CO3

آ) فقط 2       ب) 1و2           پ) فقط 3     ت) 2و3       ث) فقط 1

 

 

44

نمکهای زیر را ملاحظه کنید. کدامیک از انها وقتی در آب حل می شود محلول اسیدی تولید می کند.

1) NH4Cl           2) KHSO4             3) NaCN

آ) فقط 2       ب) فقط 3        پ) فقط 1     ت) 1و2       ث) 2و3

 

 

45

تعیین غلظت یو ن هیدرونیو م در محلول بافر :

      غلظت یون هیدرونیوم در محلول 7/0  مولار اسید و 44/0  مولار باز مزدوج آن چقدر است. اگر ثابت یونش اسیدی 8-10×59/3  باشد.

آ) 7-10×47/2      ب) 8-10×26/2        پ) 8-10×71/5        ت) 8-10×98/8      ث) 7-10×13/1

 

 

46

         غلظت یون هیدرونیوم در محلول 26/0 مولار اسید و 64/0 مولار باز مزدوج آن چقدر است. اگر ثابت یونش اسیدی 6-10×06/2 باشد.

آ) 5-10×25/1      ب) 7-10×21/4        پ) 7-10×37/8        ت) 6-10×50/2       ث) 6-10×07/5

 

 

47

PH  محلولهای بافر :

PH محلول 17/0 مولار اسید و 5/0 مولار باز مزدوج آن چقدر است. اگر ثابت یونش اسیدی 9-10×87/2 باشد.

آ) 59/5            ب) 01/9                 پ) 98/9                ت) 71/9                ث) 31/9

 

 

48

PH محلول 49/0 مولار اسید و 29/0 مولار باز مزدوج آن چقدر است. اگر ثابت یونش اسیدی 8-10×92/5 باشد.

آ) 21/8            ب) 00/7                پ) 46/7                ت) 72/7                 ث) 98/7

 

 

 

49

PH محلول 81/0 مولار اسید و 65/0 مولار باز مزدوج آن چقدر است. اگر ثابت یونش اسیدی 7-10×92/4 باشد.

آ) 40/6                ب) 21/6                 پ) 81/6                  ت) 62/6             ث) 80/5

 

 

50

PH محلولهای بافر با داشتن PKa :

PH محلول 64/0 مولار اسید و 36/0 مولار باز مزدوج آن چقدر است. اگر 51/5 = PKa

آ) 20/5                ب) 90/4                 پ) 70/4                  ت) 62/5              ث) 40/5

 

 

51

PH محلول 17/0 مولار اسید و 81/0 مولار باز مزدوج آن چقدر است. اگر 62/8 = PKa

آ) 58/8               ب) 94/7                 پ) 52/9                   ت) 68/9               ث) 30/9

 

 

52

PH محلول 31/0 مولار اسید و 29/0 مولار باز مزدوج آن چقدر است. اگر 28/6 = PKa

آ) 21/7              ب) 00/7                  پ) 81/6                   ت) 42/7               ث) 25/6

 

 

53

قوت اسیدها :

کدامیک اسید ضعیفتری است.

a) HClO                  b) HCl              c) HBrO                 d) HBr

 

 

54

کدامیک اسید ضعیفتری است.

a) H2SO3                b) H2SO4          c) H2SeO3               d) H2SeO4

 

 

55

کدامیک اسید ضعیفتری است.

a) H2SO4                b) H2SeO4         c) HSeO4-              d) HSO4-

 

 

56

تعیین درصد یونش با استفاده از معادله درجه دوم :

در صد یونش محلول 217/0 مولار CH2ClCO2H  چقدر است. 3-10×4/1 = Ka

آ) 19٪                 ب) 25٪                 پ) 17٪                ت) 27٪                   22٪

 

 

57

در صد یونش محلول 10/0 مولار HSO3NH2  چقدر است. 1-10× 1= Ka

آ) 56٪                 ب) 75٪              پ) 48٪              ت) 40٪                ث)62 ٪

 

 

58

در صد یونش محلول 01/0 مولار HNO2  چقدر است. 4-10×4/4 = Ka

آ) 15٪                 ب) 12٪              پ) 17٪              ت) 10٪                ث) 19٪

 

 

59

تعیین Ka از روی درصد یونش :

یک محلول 1/0 مولار HF درصد تفکیک یونی 1/8٪ دارد. Ka برای آن چقدر است.

آ) 4-10×8/8           ب) 4-10×4/8     پ) 4-10×1/7       ت) 4-10×4/6         ث) 4-10×6/7

 

 

60

یک محلول 5/0 مولار HSO4- درصد تفکیک یونی 14٪ دارد. Ka برای آن چقدر است.

آ) 2-10×8/1          ب) 2-10×2/2       پ) 3-10×1/1       ت) 2-10×4/1         ث) 2-10×2

 

 

61

یک محلول 01/0 مولار HNO2 درصد تفکیک یونی 19٪ دارد. Ka برای آن چقدر است.

آ) 4-10×9/3          ب) 4-10×4/5       پ) 4-10×5/4        ت) 4-10×5           ث) 4-10×6/3

چهارشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۶
تست شیمی پیش دانشگاهی از فصل 3 ...  
- N2O5   یک اکسید ........... است و ضمن حل شدن هرمول از آن در آب ، ......... مول یون ......... حاصل می شود .        ( قلم چی 85 )

1) بازی ، دو ،   OH-                                         2) اسیدی ، دو ، H+                       

3) بازی ، یک ،    OH-                                    4) اسیدی ، یک ، H+                                                                 

2- کدام عبارت در باره ی اسیدها و بازها نادرست است ؟                                                                                   ( سنجش 83)

1) لمس کردن بازها ، احساس لیزی روی پوست انگشتان به وجود می آورد

2) قدرت اسید با غلظت آن رابطه ی مستقیم دارد .

3) آمینواسیدها ، ترکیب های آلی دارای گروههای NH2 و COOH اند.

4) صابون نمک سدیم یا پتاسیم اسیدهای چرب می باشند .

 

3-  براساس نظریه ی لوری برونستد آب ، ترکیبی است که ........... است .                                                            ( سنجش 83 )

1) آمفوتر                                       2) همواره اسید برونستد                      

3) همواره باز برونستد                     4) فاقد خاصیت اسیدی یا بازی

 

4- در فرایند روبرو اسید و باز برونستد کدام هستند ؟H2S+H2O--àH3O++HS-  

 ( سنجش 83 )

1) (   H2S  و HS- باز )  -   ( H2O  و H3O+ اسید )         2) (   H2O  و HS- باز )  -   ( H2S  و H3O+ اسید )

3) ( H2O  و H3O+ باز)  -  (   H2S  و  HS-  اسید )         4)  (   H2O  و H2S باز )  -   (S2-  و H3O+ اسید )  

5- کدام عبارت در باره ی واکنش :        NO3-+ H3O+  HNO3+H2O-à  درست است ؟ 

( ریاضی 84 )

1) H3O+ اسید مزدوج H2O است                                 2) NO3- باز مزدوج H3O+ است

3) H2O نقش اسید برونستد را دارد                                  4) NO3-  نقش باز برونستد را دارد  

  

6- طی یک واکنش اسید – باز همواره یک ........... با............. پروتون به یک ............. تبدیل می شود . به ........... حاصل که در سمت راست معادله ی این واکنش نوشته می شود ............... می گویند .                                                                    ( سنجش 83 )

1) اسید – از دست دادن – باز – اسید – اسید مزدوج

2) اسید – از دست دادن – باز – باز – باز مزدوج

3) باز – گرفتن – اسید – اسید – باز مزدوج

4) باز – گرفتن – باز – اسید –اسید مزدوج

 

7- کدام باز آرنیوس به شمار نمی رود ؟                                                                                                      ( سنجش 83 )

1) KOH                         2) N2O5

3) Na2O                        4) Ba(OH)2  

 

8- اسید مزدوج OH-  و نیز باز مزدوج H3O+ به ترتیب کدام هستند ؟                ( سنجش 83 )

1) O2- ،  H2O                         2) H2O   ، H+ 

3) H2O   ، H2O                      4) ندارد ،2+ H4O

 

9- کدام گزینه می تواند  هم به عنوان یک اسید و هم به عنوان یک باز عمل کند ؟       

   ( سنجش 83 )

1) HCl                                   2) CO32-

3) Al2O3                                4) KOH

 

10- مطابق تعریف لوری – برونستد HCN در واکنش زیر چه نقشی دارد ؟ 2HCN---->CN-+H2CN+    

     ( آزمون شهر تهران )

  1) اسید                                    2) باز                                                                               

3) هم اسید و هم باز                   4) نه اسید و نه باز

 

11- در واکنش H2SO4+HNO3--à NO2++H2O+HSO4-   باز مزدوج H2SO4 کدام ذره ی زیر است ؟

1) HNO3                                2) NO2+                                ( آزمون شهر تهران )

3) H2O                                    4) HSO4-

 

12- اتانول با فلز سدیم واکنش .......... پس نتیجه می شود که اتانول ......... هیدروژن اسیدی است .

( قلم چی 84 )

1) می دهد ، دارای           2) نمی دهد ، دارای              

                                                                          

3) می دهد ، فاقد            4) نمی دهد ، فاقد

 

13- کدام یک از مولکولهای زیر در حالت محلول در آب از دیدگاه آرنیوس ، اسید به شمار نمی رود ؟

1 ) HNO3                                  2) SO3                                        ( قلم چی 84 )

3) MgO                                     4) HCl

 

14- در واکنش خنثی شدن نیتریک اسید و پتاسیم هیدروکسید ، کدام یون ها نقش تماشاگر را دارند ؟     ( قلم چی 84 )

1) OH- ، H+                                2) H+   ، K+

3)  OH- ، NO3-                           4) NO3-  ، K+ 

 

15-   باز مزدوج [Al(H2O)6]3+   كدام است ؟

 1) [Al(H2O)5]3+                                            2) [Al(OH)6]3-

 3) [Al(H2O)5OH]2+                                     4) Al(OH)3   

 

16-  - اسيد مزدوج [Zn(OH)(H2O)5]+ كدام است ؟

 1)   [Zn(OH)(H2O)6]+                                   2) [Zn(H2O)6]2+ 

 3) [Zn(H3O)5]+                                                4) Zn(OH)2 

 

17-   با توجه به واكنش هاي مقابل كدام گزينه صحيح است ؟

 1) در واكنش I ، H2O  اسيد برونستد مي باشد .                   SO42- + H3O+ H2O+HSO4- ---à  I)

 2) در واكنش II ، HSO4-  اسيد برونستد مي باشد .              H2SO4 + H2O H3O++HSO4- ---à ) II

 3)  با توجه به واكنشهاي I و II ،HSO4- آمفوتر مي باشد .

 4) در واكنش II ، H2SO4  باز برونستد مي باشد .

 

 

18- لاوازیه برای توجیه ویژگی های .......... ، .......... را عنصر اصلی سازنده ی آن ها در نظر گرفت .                  ( قلم چی 84 )

1) اسید ها – هیدروژن                          2) اسید ها – اکسیژن                     

 3) بازها – هیدروژن                            4) بازها – اکسیژن

 

19- واردکردن کدام ماده در آب ، موجب تولید یون OH-   در محلول آبی نمی شود ؟                                   ( قلم چی 84 )

1) Na                                           2 ) Na2O                             

 3) NH3                                       4) C2H5OH  

 

20-کدام یک از مواد زیر جزء اسیدهاست ؟                                                                                   ( قلم چی 84 )

1) شیر منیزی                                 2) ویتامین C                          

3) سودسوزآور                             4) آمونیاک

 

 

21- با توجه به واکنش زیر کدام عبارت در مورد اسیدها و بازها نادرست است ؟                                             ( قلم چی 84 )

NH3 + H2O ---àNH4++  OH-

1) NH3 در مدل آرنیوس یک باز است .

2) یون NH4+ در مدل آرنیوس یک اسید است .

3) یون OH- در مدل لوری – برونستد یک باز است .

4) H2O در مدل لوری برونستد یک اسید است .

 

 

22- یون هیدروژن در محلول های آبی به کدام صورت دیده نمی شود ؟                                                     ( قلم چی 84 )

1) H5O2+                             2) H9O4+

3) H7O5+                             4) H3O+

 

23- عبارت زیر را با انتخاب گزینه ی مناسب کامل کنید .

یون ........... ، باز مزدوج آمونیاک و یون .......... ، اسید مزدوج آب است .

 

 ( قلم چی 84 )                                                

 

1) آمید – هیدرونیوم             2) آمید – هیدروکسید                   

                                                       

) آمونیوم – هیدرونیوم           4) آمونیوم – هیدروکسید

 

 

24- در واکنش NaH+H2O--àNaOH+H2 کدام یک نقش باز برونستد را دارد ؟                            

1) NaOH                             2) H-                             

3) H2O                                  4) OH-

 

25- گاز ............ هیدروژن کلرید ، هنگامی که در آب حل می شود به ........... تبدیل می شود .

1) سبزرنگ – یون                               2) بی رنگ – یون

3) سبزرنگ – اتم                                4) بی رنگ – اتم

 

26 - در صورتیکه از هر 1000مولکول اسید ضعیف HA ، 986 مولکول در محلول به صورت مولکولی باقی بماند ، درصدتفکیک یونی آن کدام است ؟

1) 0/986                               2) 1/4

3) 9/86                                 4)14 

 

27 - در محلول 0/1 مولار اسید ضعیف HA در دمای معین ، 0/098 مول اسید به صورت مولکولی وجودداشته باشد ، درجه ی تفکیک یونی آن در این دما کدام است ؟

1) 0/01                               2) 0/02

3) 0/88                               4) 0/98

 

 

28- مواد موجود در کدام گزینه ی زیر ، اسید و باز مزدوج هم نیستند ؟           

   ( قلم چی 85 )

1) CH3NH2  ، CH3NH3+                                2) C6H5COO- ، C6H5COOH

3)  NO3-   ، HNO3                                            4) OH-  ، H3O+

 

29- کدام مطلب درست است ؟                                                                                             

                      ( سنجش 84 )

1) قدرت اسید با غلظت آن رابطه ی مستقیم دارد .

2) بازها مزه ی ترش و اسیدها مزه ی تلخ دارند .

3) مولکول فسفریک اسید سه پروتون دارد که پروتون سوم آن سخت تر جدا می شود .

4) محلول همه ی اسیدها در آب ، رسانای خوبی برای جریان برق است .

 

30- کدام مقایسه در باره قدرت بازی مولکول ها و یونهای زیر ، درست است ؟                                             ( سنجش 84 )

1) NH3 >F->Cl-                                           2) NO3->OH->NH3

3) Br->OH->NH3                                         4) NH3>Br->F-

 

31- قدرت اسیدی H2O ...........از NH3 و قدرت بازی یون OH- ...........از یون NH2- است .        

 ( قلم چی 84 )

1) بیش تر ، کم تر                                2) کم تر ، بیش تر

3) بیش تر ، بیش تر                               4) کم تر ، کم تر

 

32- هرگاه بدانیم قدرت اسیدی HF از HNO3  کم تر است ، در این صورت در دمای یکسان کدام مقایسه بین محلول های این دو اسید نادرست است ؟                                ( قلم چی 84 )

 

1) ثابت تفکیک نیتریک اسید از هیدروفلوئوریک اسید بیش تر است .

2) درجه ی تفکیک نیتریک اسید از هیدروفلوئوریک اسید بیش تر است .

3) pK    نیتریک اسید از هیدروفلوئوریک اسید بیش تر است .

4) غلظت یون H3O+      در محلول هم مولار نیتریک اسید بیش تر است .

 

33- کدام مقایسه در مورد قدرت بازی گونه های شیمیایی زیر ( در شرائط یکسان از نظر دما و مولاریته ) ، درست است ؟ ( ریاضی 85)

1) NH3>NH2->NO2->OH-              2)   >NH2->NH3 NO2->OH -   

3)   NH2->OH->NH3>NO2-            4)  NH3 >NH2- OH-> NO2-       

            

 

34- کدام مورد از ویژگیهای یک اسید قوی است ؟                    ( قلم چی 84 )

1) pKa بین صفر تا 7 دارد .

2) درصد تفکیک یونی آن کم تر از 50% است

3) قدرت پروتون دهی آن از یون H3O+  بیش تر است .

4) باز مزدوج آن از آب قوی تر است .

 

 

 

سه شنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۶
كاربردهاي يخ خشك ( کربن دی اکسید ) چيست؟ ...  

كاربردهاي يخ خشك  ( کربن دی اکسید ) چيست؟

الف -  صنعت روغن

 ب - ذخيره مواد غذايي

 پ - صنعت پخت نان 

 ت - كندن سراميك از كف

 ث - پايين بردن دما در واكنش هاي شيميايي

 ج- تهيه نوشابه
 چ-  درپزشكي

 ح- انتقال گياهان

 خ - رشد گياهان

 د - كند كردن واكنشهاي شيميايي
 ذ -  عامل توليد فشار 

 ر- انقباض فلزات جهت فيت شدن  ز- چاه هاي آب
 س - جذب كننده مگس ها و . . .

ش - برای بی حس کردن خزندگان

سه شنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۶
پاسخ گروه شيمي دفتر تاليف به پرسش هاي مطرح شده از طرف گروه شيمي ...  

 

پاسخ گروه شیمی دفتر تالیف : پرسش های مطرح شده از کتاب های درسی

------------------------------------------------------

باسمه تعالی

 

با سلام و احترام خدمت مولفین محترم کتاب های شیمی دوره متوسطه

خسته نباشید

از آنجایی که برخی مفاهیم و موضوع های مطرح شده در کتب درسی باعث برداشت های متفاوت از سوی بعضی از همکاران و عدم هماهنگی در امر تدریس ایجاد شده است، خواهشمندیم برخی از ابهام های ایجاد شده را برطرف نماييد. قبلا از شما سپاسگزاریم.

شیمی 2 :

1-      صفحه 25

در مورد m l ( عدد کوانتومی مغناطیسی ) جدول کتاب به صورت زیر است:

m l

l

n

0

 


1+ و 0 و 1-

0

 

1

 

2

 

 

 

 

 

آیا منظور این است که به طور مثال برای دانش آموز گفته شود که در اوربیتال های p  شروع
m l
  از ( 1- ) است؟ یا این که بر طبق روال کتاب های معدنی باید از (1+) نوشته شود؟ یا این که تاکید شود شروع m l از هر کدام باشد تفاوتی ندارد؟( که در واقع همینطور هم هست)

کلا هدف از این قسمت چه بوده و چگونه باید آموزش داده شود؟

2-      صفحه 62

تعریف ترکیب یونی با نمک معادل گرفته شده است:

" هر ترکیب شیمیایی که یون های با بار مخالف ذره های سازنده ی آن هستند یک ترکیب یونی یا نمک نامیده می شود."

آیا هر ترکیب یونی نمک است؟

آیا هیدروکسیدها جزو نمک ها هستند؟

3-      صفحه 90

پیوند داتیو توضیح مناسبی ندارد.

4-      صفحه 102

در فکر کنید در مورد  O2  و F2  با توضیح متن هم خوانی ندارد. در متن تنها در مورد رابطه ی
 جرم و نیروهای لاندن صحبت شده است.

5-      صفحه 115

در مورد نام گذاری آلکن ها و آلکین ها ی شاخه دار توضیح داده شود یا نه؟

 شیمی 3 :

1-      صفحه 5

در موازنه به روش وارسی گام دوم به این صورت آمده است:

" انتخاب یک ترکیب ( واکنش دهنده یا فراورده ) با بیش ترین تعداد اتم از عنصزی غیر از هیدروژن و اکسیژن"

آیا منظور این است که شمردن تعداد اتم ها بدون محاسبه ی هیدروژن و اکسیژن باشد؟

2-      صفحه 37

در مورد کیسه های هوا : " سدیم اکسید حاصل بر اثر مجاورت با کربن دی اکسید و رطوبت هوا ....."

رطوبت و CO2  کجاست؟ بیرون کیسه ی هوا یا درون آن؟

3-      صفحه 38

فکر کنید مربوط به نسبت سوخت به اکسیژن چگونه باید پاسخ داده شود؟

آنچه که در موتور خودرو اتفاق می افتد با مورد تئوری که در کتاب آمده کاملا متفاوت است.

4-      صفحه 74

خود را بیازمایید سوال 2 ، قسمت آ H2 (g) +CO2 (g) →  H2O (g) + CO (g)         

آنچه از کتاب برمی آید این است که تغییر آنتروپی باید صفر باشد در صورتی که اینگونه نیست و آنتروپی افزایش می یابد. این قسمت چگونه توجیه می شود؟

5-      صفحه 80

متن مربوط به ایجاد پیوندهای هیدروژنی قوی تر بین مولکول های آب و الکل با شکل 2 مربوط به حاشیه که
 آمده است چگونه توجیه می شود؟ ( در شکل دقت شود)

6-      صفحه 81

تعیین بخش قطبی مولکول چگونه باشد؟                              

7-      صفحه 84

      نمونه ی حل شده :  شبکه ΔH   همان انرژی فروپاشی شبکه در نظر گرفته شده است در صورتی که :

                                                     انرژی فروپاشی شبکه  =  شبکه ΔH  

8-      صفحه 88

خود را بیازمایید : در مورد محلول یا نامحلول بودن Ag2SO4   با توجه به این که در جدول صفحه ی قبل از این خودآزمایی، به یون Ag +  اشاره ای نشده  و با توجه به این که این ترکیب کم محلول است، Ag2SO4 محلول است یا نامحلول؟

9-      صفحه 94

خود را بیازمایید – سوال 2

ارتباط الکترولیت با رسانایی الکتریکی و دسته بندی الکترولیت های قوی و ضعیف واضح تر شرح داده شود. 

10-  صفحه 102  - شكل 10 در مورد حركت براوني – آيا حركت براوني در محلول ها هم وجود دارد؟

11-  صفحه 102

فكر كنيد – ذره هاي كلوييد نشان داده شده در شكل چه باري دارد؟ مثبت يا منفي؟ بار منفي دارد كه يون هاي مثبت را جذب كرده  يا بار مثبت مربوط به خود ذره هاي كلوييد است؟

12-  صفحه 104

فكر كنيد - چگونگي تشكيل حباب به طور كامل تشريح شود.

 شيمي پيش دانشگاهي :

1-      صفحه 18

خود را بيازماييد- عبارت " براي هر مرحله از يك واكنش يك حالت گذار وجود دارد." در مورد هر واكنشي درست است؟ (واكنش هايي با سه مرحله و دو حالت گذار وجود دارد.)

2-     صفحه 45

مربوط به فكر كنيد – تعادل A (g)  ↔ 2B (g)   ، واكنش گرماده است با افزايش بي نظمي، چگونه برگشت دارد؟

3-      صفحه 54 

آيا آب آمفوتر است؟ آب يك ماده ي آمفي پروتيك است.

4-      صفحه 72

در مورد بازهاي دو ظرفيتي مانند Ba(OH)2  براي محاسبه ي pH  و حل مسئله بايد به طور كامل 2 ظرفيتي در نظر گرفته شود؟

5-      صفحه 73

      در مورد هيدروليز نمك هاي K2SO4  و CaBr2  ، اين نمك ها خنثي هستند يا اسيدي يا بازي؟ با دليل.

6-      صفحه 76

در مورد آسكوربيك اسيد – تعداد هيدرو‍‍ژن هاي اسيدي چندتا است و چرا به آن نام اسيد اطلاق مي شود؟

در پاسخ نامه ي امتحان هماهنگ شيمي پيش دانشگاهي، 4 هيدروژن اسيدي در نظر گرفته شده است.

7-      صفحه 78

فكر كنيد – انحلال گلي سين در اتانول و آب چگونه توجيه مي شود؟ منبع ؟

8- صفحه 89   تعريف آند و كاتد؟ كه در حاشيه كتاب آورده شده است.

 

با تشكر – گروه شيمي استان اصفهان


 

پاسخ گروه شيمي دفتر تاليف به پرسش هاي مطرح شده از طرف گروه شيمي

 

شيمي2


1- ترتيب اهميتي ندارد
2- بله
3- توضيح ارايه شده كافي است
4- اين مورد استثنا است
5- خير

 


شيمي3


1-  منظور تركيبي است كه در آن اكسيژن وهيدروژن وجود ندارد و بيش ترين تعداد اتم ها را دارد
2- جدار كيسه هاي  هوا جاذب رطوبت هستند
3- افزايش نسبت اكسيژن به سوخت سرعت اشتعال را بالا مي برد
4- براي مواردي كه تغيرات مول صفر است بايد از انتروپي استاندارد مواد شركت كننده در واكنش استفاده كرد

5- انرژي آزاد شده هنگام تشكيل پيوند هيدروژني آب و الكل بيش تراست

6- در صفحه 81 كتاب مشخص شده است

8- KSP=1.2 х 10-5      است پس نا محلول است

10- بله

11- ذرات كلوييد بدون بار هستند  يون هاي مثبت روي سطح ذره هاي جذب شده ودر لايه دوم يون هاي منفي جذب مي شوند

12- در كلوييد تشكيل شده هوا پخش شونده آب پخش كننده و صابون پايدار كننده است

 

پاسخ برخي پرسش هاي موجود در كتاب شيمي 3 از طرف دفتر تاليف

 

فكر كنيد صفحه 38 : در نسبت مولي 1 به 16 ، سوخت محدود كننده و در نسبت 1 به 12 اكسي‍‍‍‍‍‍‍ژن محدود كننده است. در هر دو مورد كارايي خودرو كم مي شود. هنگامي كه مقدار اكسيژن زياد است غلظت سوخت در محفظه سيلندر كم مي شود و در طي آن سرعت واكنش كم مي شود. در مورد دوم نيز به واسطه افزايش و مقدار سوخت، واكنش سوختن به طور كامل انجام نمي شود.

 

فكر كنيد صفحه 49:  هدف در اين سوال تعيين مقدار عددي براي ∆E نيست و در واقع منظور مقدار تغيير انرژي دروني به واسطه انجام كار در سيستم است كه به دليل كاهش حجم رخ داده است.

 

فكر كنيد صفحه 85: به دليل آبپوشي كه طي آن مولكول هاي آب به علت ميدان جاذبه الكتروستاتيكي يون ها پيرامون هر يون آرايش مي يابند. اين فرايند با كاهش آنتروپي همراه است.

 

خود را بيازماييد صفحه 94:  با توجه به اينكه خاصيت الكتروليت رسانايي الكتريكي است، شرط اول انحلال پذيري يعني محلول بودن و دليل دوم تعداد يون هاي حاصل از تفكيك يوني حل شونده است. باريم سولفات به دليل نامحلول بودن از جمله الكتروليت هاي ضعيف است و هدف سوال مقايسه NaNO3 و MgCl2  است كه هر دو جامدهاي محلول هستند. در اين سوالMgCl2  با توجه به يون هاي توليد شده رسانايي بالاتري خواهد داشت.

 

فكر كنيد صفحه 104: كف يك كلوييد گاز در مايع است كه گاز پخش شونده و آب پخش كننده است. ماده پاك كننده در صابون به عنوان كم كننده كشش سطحي مطابق شكل داده شده كف ايجاد مي كند.

 

 

شيمي پيش دانشگاهي

1- بله درست است

4- اگر تفكيك كامل باشد

5- خنثي هستند زيرا محدوده 5.5 تا 8 را خنثي در نظر مي گيريم

7-CHEMISTRY  KOTZ AND TREICHEL گلي سين يك تركيب يوني است زيرا زوج يون تشكيل مي دهد  (منبع صفحه 874 (

 

 

( قابل توجه است كه پاسخ برخي پرسش ها داده نشده است.)

 

سه شنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۶
پاسخ مؤلف به پرسشی چالش ‌برانگیز از کتاب شیمی 2 و آزمایشگاه ...  

  بسیاری از معلمان ارجمند پیرامون فکر کنید صفحه‌ی 22 کتاب شیمی 2 و آزمایشگاه پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند و خواستار توضیح ارتباط میان دو بند این فکر کنید با یک دیگر و با متن درس شده‌اند. برای رفع ابهام و کمک به تدریس بهتر مفهوم مورد نظر توجه شما را به موارد زیر جلب می‌کند.

   1- این فکر کنید در بحث "مدل کوانتومی اتم" و بعد از توضیح عدد کوانتومی اصلی (n)‌ آمده است. اشاره به رابطه‌ی n و سطح انرژی لایه‌های الکترونی در دو سطر پایانی، مقدمه‌ای برای طرح فعالیتی ذهنی فراهم آورده است که ضمن تقویت مهارت‌های ذهنی دانش‌آموزان امکان یافت تصویری دقیق‌تر و کامل‌تر از ساختار اتم را به وجود آورد.

   2-در متن این فعالیت ضمن معرفی مفهوم "انرژی یونش" مقدمه‌ی طرح دو پرسش فراهم شده است. در پرسش‌ «آ» نموداری برگرفته از داده‌های تجربی ارایه شده است که روند افزایشی سطح انرژی لایه‌ی الکترونی را که پیش از این در متن اشاره شده بود تأیید می‌کند، اما از آن‌جایی که سطح انرژی لایه‌های الکترونی با کمک جداسازی الکترون‌های موجود در لایه‌ مشخص شده است دو نوع روند افزایش در نمودار قابل توضیح است؛ روند افزایش انرژی به دلیل تغییر لایه‌ی الکترونی و روند افزایش انرژی در هر لایه به دلیل تغییر بار الکتریکی ذره‌ای که الکترون از آن خارج می‌شود. آن چه که در این بند از فکر کنید اهمیت بیش‌تری دارد جلب توجه دانش‌آموزان به لایه‌های الکترونی و گنجایش هر لایه است . توجه به میزان تغییر انرژی پیاپی و اشاره به منشأ احتمالی آن راهگشای تدریس این بند است. در پایان این مرحله از تدریس ممکن است این سؤال به ذهن برسد که اگر بخواهیم با این سه لایه‌ای که پیرامون هسته‌ی اتم شناخته‌ایم یک اتم بسازیم چه اتم‌هایی را می‌توان ساخت؟

بند "ب" زمینه برای پاسخ به این پرسش ذهنی دانش‌‌آموزان را فراهم می‌کند.

   3-در بند «آ» فلز منیزیم با عدد اتمی 12 انتخاب شده تا به کمک یونش پیاپی آن وجود لایه‌های الکترونی به اثبات برسد. اما در بند «ب» با انتخاب دوازده عنصر نخست جدول تناوبی تلاش شده است این بار به جای خارج کردن الکترون، با وارد کردن الکترون در همان لایه‌های الکترونی بار دیگر وجود آن‌ها را به اثبات رساند، ضمن آن که اطلاعات بیش‌تری را نیز در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهد. در واقع نمودار «ب» تداعی کننده‌ی اصل آفبا است و مقصود مؤلف نیز این بوده است که دانش‌آموزان با شناختی که از لایه‌های الکترونی پیدا کرده‌اند بتوانند اتم بسازند.

    در بحث بند "ب" در کلاس بهتر است پیش از جلب نظر دانش‌آموزان به نمودار این بند از طریق پرسش و پاسخ از آن‌ها بخواهیم گام به گام به پرسش‌های زیر و مانند آن‌ها پاسخ دهند:

  1- اتم هیدروژن با عدد اتمی یک را در نظر بگیرید. فکر کنید تک الکترون این اتم در کدام لایه‌ی الکترونی قرارمی‌گیرد؟

  2- اتم هلیم با عدد اتمی دو را در نظر بگیرید. دو الکترون این اتم باید در کدام لایه یا لایه‌های الکترونی قرار بگیرند؟

  3- اگر کار ساختن اتم‌ها را اتم منیزیم با عدد اتمی 12 ادامه دهیم انتظار دارید که دوازدهمین الکترونی که به منیزیم اضافه می‌شود به کدام لایه‌ی الکترونی وارد ‌شود؟

    پس از طرح این پرسش‌ها توجه دانش‌آموزان را به نمودار جلب کنید و از آن‌ها بخواهید تفاوت‌ها و شباهت‌های دو نمودار را بیان کنند. بی تردید مشاهده‌ی سه لایه‌ی الکترونی با تعداد مشابه نقطه (اتم یا الکترون) در هر بخشی از نمودار از جمله مهم‌ترین شباهت‌ها و تغییر شکل روند تغییر انرژی برای نقطه‌های سوم تا دهم مهم‌ترین تفاوت است. وجود شباهت‌(ها) با توجه به روش تدریس گفته شده قابل انتظار است ولی تفاوت بیان شده پرسش برانگیز خواهد بود. این پرسش مقدمه‌ای است برای معرفی بحث بعدی که مفهوم زیرلایه است و در دو سطر نخست صفحه‌ی 23 معرفی می‌شود. وجود گروه‌های کوچک‌تر در هر لایه‌ی الکترونی به خوبی در میانه‌ی نمودار بند «ب» قابل مشاهده است.

    البته این موضوع که در نمودار «آ» الکترون‌ها از یون‌های مثبت جدا می‌شود در حالی که در نمودار «ب» الکترون‌ها از اتم خنثی بیرون کشیده شده‌اند نیز از جمله تفاوت‌هاست. توجه داشته‌ باشید که تفاوت مقیاس انرژی نیز روی محورهای عمودی دو نمودار سبب شده است که در نمودار «آ» وجود زیر لایه‌ها به دلیل کوچک‌تر بودن تفاوت انرژی آن‌ها در مقایسه با لایه‌ها دیده نشود.
سه شنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۶
مواردی از تاثیر منفی انسان بر محیط زیست ...  
داستان دخالت انسان در طبیعت با داستان تکامل اجتماعی او همراه است. انسان در شروع عصر حجر مداخله‌ای در رویدادهای طبیعی نداشته و به مقدار قابل توجهی از منابع آن بهره برداری نمی‌کرده است. زیرا صنعت او ابتدایی و جمعیتش کم و خواستهایش ساده بوده‌اند. انسان فقط گردآورنده خوراک و شکارچی بود و به قدر حاجت ، خوراک جمع آوری و حیوان شکار می‌کرد. انسان پس از طی دوره شکار و گردآوری خوراک به کشت گیاهان و اهلی کردن جانوران پرداخت.

در حدود هزار سال پیش مردم خاورمیانه این دو روش را با یکدیگر تلفیق کردند و کشاورز و دامدار شدند و در نتیجه از آوارگی در آمدند و اسکان یافتند. انسان عصر حجر برای ادامه زندگی فقط به انرژی عضله‌های خود متکی بود، اما انسان این دوره جدید از انرژی جانوران اهلی شده نیز استفاده می‌کرد. این تغییرات دو نتیجه مهم دربر داشت. یکی آنکه انسان برای تامین زمین مورد نیاز ، بخشی از جنگلها را از بین برد. نتیجه دوم آنکه به علت فراوانی ذخیره غذاهای گیاهی ، که حاصل کشاورزی گسترده تر است، جمعیت انسان رو به فزونی نهاد و افزایش جمعیت به دخالت بیشتر انسان در طبیعت انجامید.

مواردی از تاثیر منفی انسان بر محیط زیست

جابجا نمودن مواد

مقدار سنگ و خاکی که انسان برای ساختن بنا یا راه در وسعت معینی از زمین و در مدتی کوتاه جابجا می‌کند گاهی هزاران بار بیشتر از آن است که در همان وسعت و زمان بوسیله عوامل طبیعی فرسایش می‌یابد. این موضوع به خوبی در معادن روباز قابل مشاهده است.

لغزش و ریزش

انجام حفاری و ایجاد دامنه‌های مصنوعی یا خاکی کردن زیردامنه‌های طبیعی ، ورود آب از مخازن و مجاری به دامنه‌ها و بارگذاری سطح دامنه هم عواملی در جهت ایجاد گسیختگیهای دامنه‌ای است.

نشست زمین

با استخراج مواد جامد (مواد معدنی) یا مایع (نفت و آب) از زیر زمین یا بارگذاری بیش از حد ، سطح زمین نشست می‌کند.

زمین لرزه‌های مصنوعی

تحمیل بار اضافی بر زمین (مثلا بر اثر آبگیری مخازن سدها) ، ریختن فاضلاب کارخانه‌ها در چاههای عمیق ، و بالاخره انفجارهای هسته‌ای از عوامل مهم ایجاد زمین لرزه‌های مصنوعی (القایی) اند.

تسریع فرسایش طبیعی

از بین بردن پوشش گیاهی و جنگلها ، تبدیل زمینهای جنگلی یا مراتع به زمینهای کشاورزی ، رها نمودن زمینهای شخم زده شده و چرای مفرط جانداران ، فرسایش طبیعی توسط آب یا باد را افزایش می‌دهد. نتیجه مهم افزایش فرسایش از دست رفتن خاکهای گرانبهای کشاورزی است.

افزایش سیل

کاستن از قابلیت نفوذ زمین بر اثر شهرسازیها ، ایجاد ساختمان و مانع در آب طبیعی ، مخصوصا در دشتهای سیلابی ، حذف پوشش جنگلی و گیاهی نفوذ آب به زمین را کاهش می‌دهد و در مقابل جریان آب سطحی و نوسانات آب رودخانه را بیشتر می‌کند.

افزایش رسوبگذاری

افزایش فرسایش طبیعی توسط انسان ، حمل و رسوب بیش از حد ذرات سنگ و خاک را به دنبال دارد. پرشدن سریع مخازن سدها از رسوبات و بسته شدن کانالهای آب مثالهایی در این مورد است.

تاثیر منفی بر دریاچه

فعالیتهای مختلف انسان در اطراف دریاچه‌ها ، باعث ازدیاد رسوبات دریاچه‌ای ، آلودگی آب دریاچه ، از بین رفتن جانوران و تغییر وضعیت طبیعی دریاچه می‌شود.

آلودگی آبها

رها نمودن ، پسماندهای صنعتی ، بیمارستانی و مانند آن به آبهای جاری یا زیرزمینی ، آلودگیهای شیمیایی و زیستی آنها را به همراه دارد. آبهای آلوده در کنار همه خطرات دیگرشان معمولا خورندگی زیادی داشته و به خطوط لوله و تاسیسات دیگر صدمه وارد می‌کنند.

تخریب سفره آبها

بهره برداری بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی باعث افت سطح ایستابی و در مواردی جایگزین شدن آن با آب شور و در نتیجه تباه شدن سفره آب می‌گردد.

آلودگی هوا

دود کارخانه‌ها و وسایل نقلیه و بطور کلی وسایل ماشینی هوا را به شدت آلوده می‌کند تا حدی که در برخی از نقاط سلامتی انسان را به خطر می‌اندازد. بارانهای اسیدی ناشی از هوای آلوده عامل مهم تسریع هوازدگی است و تاثیری منفی بر حیات در سطح زمین دارد.

افزایش اثر گلخانه‌ای

افزایش میزان در اتمسفر ، که عمدتا از سوختن مواد نفتی حاصل می‌شود، پوششی در اطراف زمین بوجود آورده است. انرژی خورشید پس از بازتاب از سطح زمین توسط این لایه جذب می‌شود. در نتیجه این فرآیند ، که اثر گلخانه‌ای جو نام دارد، زمین به تدریج در حال گرم شدن است. تنها یکی از عواقب این عمل ذوب یخهای قطبی و بالا آمدن سطح دریاهاست که به زیر آب رفتن نقاط استپ زمین را به همراه دارد.

از بین رفتن لایه ازون

در ارتفاع حدود 50 کیلومتری اتمسفر لایه بسیار رقیقی از ازون ، ، وجود دارد که عامل اصلی جذب اشعه مرگبار فرابنفش خورشیدی است. مصرف بی رویه برخی از مواد شیمیایی سنتتیک (از جمله گاز کلروفلوئوروکربن CFC که اغلب به عنوان پرکننده در اسپریها مصرف می‌شود) باعث تجزیه ازون و از بین رفتن تدریجی این لایه می‌شود.

مباحث مرتبط با عنوان


سه شنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۶
چکیده ای از فصل 4 شیمی پیش دانشگاهی ...  

به نام خدا

 

الکتروشیمی : بخشی ازشیمی که درمورد تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی ویا تبدیل انرژی شیمیایی به الکتریکی بحث میکند.

 

اکسایش : گرفتن اکسیژن ویا ازدست دادن الکترون ویاازدست دادن هیدروژن(نیم واکنش اکسایش نیم واکنشی است که در آن عمل اکسایش رخ دهد )

 

کاهش : ازدست دادن  اکسیژن ویاگرفتن الکترون ویاگرفتن هیدروژن( نیم واکنشی که در آن عمل کاهش رخ دهد نیم واکنش کاهش گویند .)

 

 نکته1 : بطور کلی هرماده ای که کاهش یابد آن رااکسنده یاکاهیده شده می نامند .وماده ی اکسایش یافته راکاهنده ویا اکسید شده می نامند .

 

عدداکسایش : تعدادالکترون هایی است که یک اتم در یک فرایند از دست می دهد یا می گیرد .بافرض انتقال کامل ا لکترون ازیک اتم به اتم دیگر

 

 نکته 2 : برای محاسبه ی عدد اکسایش می توان پس از رسم ساختار لوویس الکترون های ظرفیتی نسبت داده شده رااز شماره گروه کم کرد .

 

الکل ها ترکیب های آلی هستند، که دارای گروه عاملی هیدروکسیل(OH )هستند الکل ها سه دسته اند نوع اول ،   نوع دوم ، نوع سوم

 

الکل نوع سوم الکلی است که عامل الکلی به کربنی وصل است که آن کربن به سه کربن دیگر متصل باشد .(نوع دوم و اول یعنی چه؟)

 

الکل نوع اول دراثر اکسایش به آلدهید تبدیل می شود والکل نوع دوم  دراثر اکسایش به کتون تبدیل می شود الکل نوع سوم درمقابل اکسایش مقاومت می کند.

 

آلدهید وکتون :دودسته ازترکیب های مهم آلی هستند ، هر دو دارای گروه عاملی (C=O )گروه کربونیل هستند درآلدهیدها اتم هیدروژن به گروه کربونیل متصل است .آلدهیدها کاهنده تراز کتون ها هستند ، آلدهید ها دراثراکسایش به کربوکسیلیک اسید تبدیل می شوند درصورتی که کتون ها دربرابر اکسایش مقاومت میکنند

نامگذاری : الکل ها(  نام آلکان + ال )   ، آلدهید ها (نام آلکان + آل )، کتون (نام آلکان +ون )  ،  

 اسیدآلی ( نام آلکان +اوییک اسید )

 

 

سلول الکتروشیمیایی : دستگاهی است که می تواند انرژی شیمیایی واکنش ها را به انرژی الکتریکی( گالوانی یا ولتایی ) و  انرژی الکتریکی رابه انرژی شیمیایی تبدیل  کند ( ا لکترولیتی یا الکترولیز ).

 

نیم سلول یاالکترود : مجموعه ی رسانای الکترونی( تیغه ی فلزی)  درتماس با رسانای یونی ( محلول الکترولیت آن )

 

پتانسیل الکترودی :اختلاف پتانسیل بین هررسانای الکترونی (تیغه ی فلزی ) ومحلول نمک آن (رسانای یونی) را پتانسیل الکترودی گویند وآن رابا علامت(  E0      ) نشان می دهند .

 

نکته 3 :  درسلول الکتروشیمایی آند (قطب منفی ) الکترودی که درآن عمل اکسایش وکاتد ( قطب مثبت ) الکترودی که درآن عمل کاهش روی می دهد .

 

الکترودی استاندارد هیدروژن ( SHE  ) (standard Hydrogen  Electrode)  : این الکترود تشکیل شده ازیک

 

الکترود پلاتینی که درون محلول اسیدی باPH=0) )[غلظت 1M ] قرار دارد وگاز هیدروژن بافشار 1atm ازروی آن عبورداده می شود .پتانسیل الکترودی آن بطور قرار دادی درهر دمایی  برابر صفر ( E0=0 )در نظرگرفته می شود .

 

نکته4 : علامت منفی روی صفحه ی نمایشگر ولت سنج ( دستگاهی که اختلاف پتانسیل بین دو الکترودرا مشخص می کند ) نشان می دهد که قطب های ناهم نام به یکدیگر وصل شده اند .( روش شناسایی آند وکاتد )

 

نیروی الکترو موتوری استاندارد  ( Electromotive force     )  ( emf ) یا  (  E0سلول  ) یا ولتاژ سلول : اختلاف پتانسیل الکترودی استاندارد دو نیم سلول یک سلول الکتروشیمیایی راگویند از رابطه ی زیر بدست می آید         .(  E0cel = E0 c – E0a      )

 

پل نمکی : رسانای یونی ویا(  دیواره ی متخلخلی از جنس سفال ، خاک چینی آزبست یاگرد فشرده ی شیشه ) است که با انتقال گونه های باردار الکتریکی بین دو محلول الکترولیت مدار الکتریکی راکامل می کند .وباعث خنثی ماندن محلول ها ازنظر بار الکتر یکی می شود . 

 

سری الکتروشیمیایی  : مجموعه ای ازگونه های شیمیایی وعناصر،  که به ترتیب افزایش پتانسیل کاهشی  ( E0   ) در یک ستون گردآوری شده اند راسری الکتروشیمیایی گویند .( واحد یایکای اختلاف پتانسیل ولت  V  است )

دانستن نکات زیر درمورد سری الکتروشیمیایی لازم است( مقایسه ی دو گونه دراین سری به صورت زیر است )

 

نکته 5 : گونه بالاتر :  E0   کوچک تری دارد – تمایل بیش تری برای ازدست دادن الکترون دارد  – اکسایش می یابد  – قطب منفی یاآند سلول را تشکیل می دهد – کاهنده قوی تری است – اکسنده ی ضعیف تری است –باکارکردن سلول ازجرم آن کاسته می شودوبه تدریج لاغر وخورده می شود- می تواند کاتیون پایین ترازخود رابکاهد    

 

نکته6 : گونه پایین تر  E0 بزرگ تری دارد – تمایل بیش تری برای گرفتن  الکترون  دارد–کاهش  می یابد  – قطب مثبت ویا کاتد سلول را تشکیل می دهد– اکسنده ی قوی تری  است –کاهنده ی  ضعیف تری است –باکارکردن سلول  برجرم آن افزوده  می شود وبه تدریج چاق می شود-می تواند عناصر بالاتراز خود رااکسید کند  

 

نکته 7 : حرکت الکترون ها درسلول الکتروشیمیایی از  آند به کاتد ،  و از طریق مداربیرونی صورت می گیرد

 

نکته8 : آنیون هاازدرون پل نمکی به سمت آند وکاتیون هاازدرون پل نمکی به سمت کاتد حرکت می کنند .تا هم مدار الکتریکی کامل شود وهم محلول ها ازنظر الکتریکی خنثی بمانند.

 

چگونه می توان تشخیص داد که یک واکنش انجام پذیراست یا انجام پذیرنیست ؟ برای این کار صرف نظرازانجام پذیربودن یانبودن واکنش نیم واکنش های آندی وکاتدی آن رامی نویسیم  وبااستفاده ازپتانسیل کاهشی استاندارد ،  E0  سلول مورد نظر را تعیین می کنیم اگرE0>0 باشد واکنش درجهت یاد شده انجام پذیر است درغیر این صورت آن واکنش درجهت خواسته شده انجام پذیر نیست .( می تواند درجهت عکس انجام گیرد )

 

نکته9 : درسلول های الکتروشیمیایی ،E0  سلول همواره مثبت است .ولی دریک واکنش ممکن است مثبت ویا منفی باشد

 

سلول غلظتی : سلولی که اختلاف دو نیم سلول آن ،  درغلظت محلول آن ها است . رابطه ی E0  سلول غلظتی  

( در رابطه ی فوق غلظت محلول کمتر درصورت وغلظت محلول بیش تر درمخرج کسر قرار می گیرد و n تعداد   الکترون مبادله شده است )

 

نکته 10: در سلول غلظتی الکترودی که محلول آن رقیق تر باشد آند ومحلول غلیظ تر کاتد سلول راتشکیل میدهد .

 

نکته11 : سلول های گالوانی دو دسته اند : 1- نوع اول (باتمام شدن واکنش دهنده ها ی موجود در آن ها غیرفعال می شوند وامکان شارژ یا پر کردن دوباره ی آن هاوجود ندارد مانند باتری ها وسلول سوختی .2- نوع دوم (مانندسلول های انباره ای یا باتری خودرو قابلیت شارژدارند ومی توان بارهااستفاده کرد) .

 

سلول سوختی : سلول گالوانی نوع اول هستند ، دراین دستگاه واکنش شدیدی چون سوختن کاملا" کنترل می شود وانرژی گرمایی به انرژی الکتریکی تبدیل می شود .  برای تولید برق ازیک سوخت گا زی (هیدروژن ، متان ) استفاده می شود ، برای تأمین برق وآب آشامیدنی فضاپیماها ، بیمارستان ها ونیروی محرکه ی وسایل نقلیه استفاده می شود ،  

 

 خوردگی فلزها (زنگ زدگی) نوعی واکنش اکسایش وکاهش است که دراثرترکیب اکسیژن بافلزها باعث ترد وخرد شدن وفروریختن فلزها می شود (عوامل خوردگی :آب،اکسیژن،محلول اسیدی ) (راه های جلوگیری ازخوردگی آهن:استفاده ازرنگ،قیراندودکردن،استفاده ازروکش به ظروف فلزی-حفاظت کاتدی –گالوانیزه کردن وتبدیل به حلبی (اگرخراشی برسطح حلبی بیافتد ابتدا آهن خورده می شود ولی درآهن سفید اول فلزروی خورده خواهدشد)

 

سلول الکترولیت (برقکافت ) دستگاهی که درآن انرژی الکتریکی به انرژی شییمیایی تبدیل می شود به دوصورت انجام می گیرد( مذاب ،محلول  )

 

 نکته12: رقابت کاتیون ها برای گرفتن الکترون براساس E0آن ها ست وانیون ها ( I->Br->Cl->OH->SO42->NO3->F (تمایل به اکسایش دارند . آبکاری (آب فلز کاری ) پوشاندن سطح یک جسم بالایه ی نازکی ازیک فلزبه کمک یک سلول الکترولیتی ر ا آبکاری  گویند .

 

نکته 13:جسمی که قرار است آبکاری شود درکاتد (قطب منفی) وجسمی که قراراست روکش شود درآند (قطب مثبت ) قرار می دهند .محلول باید دارای  یون های فلزی باشد که قراراست روکش شود (درپالایش الکتریکی مس ، مس ناخالص درآند ومس خالص درکاتد قرار میگیرد محلول سولفوریک اسید ومسл سولفات استفاده می شود) آلومینیم طبق روش هال ازسنگ معدنی به نام بوکسیت (آلومینای ناخالص)درحضور کریولیت مذاب برفکافت می شود دراین دستگاه آندازجنس گرافیت وبد نه ی ظرف کاتداست قبل ازروش هال AlازAU,Ag گرانتر بود(دما  ذوب آلومینای  خالص2045وکریولیت960) 

آرزوی ما موفقیت شما دانش پژوهان عزیز است    سعیدی

شنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۶
السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک ...  
 السلام علیک یا اباعبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک

 باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است 

                                                    باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

1367 سال از عاشورا مي گذرد روزي كه يك نماد مقاومت و ابثار براي شيعيان به يادگار مانده است در يك نيم روزاز دهم محرم  سال 61 هجري  همه آنچه كه امروز آن را عشق،ايثار،اخلاص،جوانمردي مي نامند در چند ساعت طلوع كرد وطلوعي كه درآن  غروبي راه ندارد ، نابخردان زيادي تلاش عبث كردند كه آتش ناشي از انفجار عشق را خاموش كنند ولي هرگز موفق به اين كار نشدند چون ريشه اين عشق در دل تاريخ جاي دارد و آتش آن در دل همه جوانمرد ان شعله ور است و تا مردانگي و انسانيت وجود دارد عاشورا زنده است ، آنچه امروز ما بايد به آن عمل كنيم همان خطبه زينب در كوفه و شام است كه از حسين يك قهرمان و از واقعه كربلا يك پيروزي ترسيم كرد و با خطبه هاي دل نشين و غراي خود اولين كسي بود كه پايه هاي ظلم و ستم را لرزانيد و به همه زورگويان هشدار داد كه خون حسين براي بر هم چيدن بساط ظلم و ستم جباران ريخته شده است ، خون حسين براي رفتن من و تو به بهشت و محلي براي درآمد كاسبان ريخته نشده است  داستان كربلا از بدو خلقت كائنات نگاشته شده است چون حسين و داستان او يك گوشه اي از تابلوي خلقت مي باشند، خداوندا به همه ما كه در اين عصر و زمانه بياد حسين به سر و سينه مي زنيم  توفيق فهم داستان حسين را نيز عطا بفرما .آمين يا رب العالمين

 

شنبه یازدهم اسفند ۱۳۸۶
خلاصه وچکیده ای از فصل 3 شیمی پیش دانشگاهی ...  .به نام خدا

اسیدو باز : 1-مدل آرنیوس : ماده ای که پس از حل شدن در آب تولید پروتون (یون+ H  ) کند اسید نامیده میشود واگر تولید ( OH-) کند باز است .

 

2-  مدل  لوری- برونستد :اسید دهنده ی پروتون وباز پذیرنده پروتون است .

 

2-لوویس : مولکول یا  یونی که دست کم یک جفت الکترون نا پیوندی داشته باشد باز واگر دست کم یک اوربیتال خالی  داشته باشد اسید نامیده می شود .

 

نکته1 : طی یک واکنش اسید –باز همواره یک باز باگرفتن پروتون به یک اسید تبدیل می شود .به اسید حاصل که در سمت راست معادله نوشته می شود اسید مزدوج می گویند .

 

نکته2 : طی یک واکنش اسید –باز همواره یک اسید بااز دست دادن  پروتون به یک باز  تبدیل می شود .به باز حاصل که در سمت راست معادله نوشته می شود باز مزدوج می گویند

 

توجه : هنگامی که یک اسید ،H+ می دهد یک بار منفی به آن اضافه می شود وماده ای که +Hبگیردیک بار مثبت به آن اضافه می شود .

 

اسید قوی دارای ویژگی های زیر است .1- درجه یونش یا درصد یونش بالا 2 –ثابت یونش Ka بزرگ  3- PKa کوچک ( منفی لگاریتم هر کمیت را با Pنشان می دهند .)

 

اسید های قوی عبارتند از :  H2SO4    ,   HI  ,    HBr   ,   HCl   ,   HNO3   ,  HClO3  ,  H3O+  ،   HClO4  

 

باز های  قوی عبارتند از  : هیدروکسید های گروه اول وبرخی از هیدروکسید های گروه دوم

 

نکته3 : هر چه یک اسید قوی تر باشد باز حاصل ازآن ضعیف تر است وپایداری بیش تری خواهد داشت .

 

نکته4 : هر چه یک باز قوی تر باشد اسید حاصل ازآن ضعیف تر است وپایداری بیش تری خواهد داشت .

 

نکته5 : هراسید با توجه به این که چند پروتون می تواند به آب بدهد در یکی از دسته های  تک پروتونی ، دو پروتونی  ، سه پروتونی  قرا رمی  گیرد .مانند  (   HCl  ,     H2CO3   ,  H3PO4    

 

نکته6 :هر اسید به اندازه ی تعداد پروتونی که می تواند   از دست بدهد(ظرفیت اسید ) .می تواند مراحل تفکیک داشته باشد .

 

نکته7 :  آمفوتر ماده ای که در مقابل اسید خاصیت بازی ودر مقابل باز خاصیت اسیدی داشته باشد .

 

PH : مقیاسی برای مقایسه ی میزان اسیدی یابازی یک محلول است که دانشمندی به نام سورن سن آن راPHنامید

نکته 8: اگر حجم یک محلول اسید قوی با افزودن آب خالص تا ده برابر افزایش یابد ، مقدار PHیک واحد زیاد می شود .

 

 نکته9 : اگر حجم یک محلول باز قوی با افزودن آب خالص تا ده برابر افزایش یابد ، مقدار PHیک واحد کم  می شود.

 

شناساگر  : ترکیب های شیمیایی هستند که می توانند در PH های مختلف رنگ های متفاوتی داشته باشند

 

نوار کاغذی ، PHسنج دیجیتالی وآب کلم نیز می توانند به عنوان معرف استفاده  شوند .

 

اسید های آلی (کربوکسیلیک اسید ) ترکیباتی هستند که دارای یک یا چند گروه عاملی کربوکسیل (  COOH) میباشند .

 

نکته10:اگر بار الکتریکی روی یک اتم به طریقی روی کل یون پخش شود ، در این صورت آن یون پایدارتر است

 

نکته11 : قرار گرفتن هالوژن ها( F> Cl  > Br >I  )در ساختار اسیدهای آلی برقدرت اسیدی آن ها می افزاید

.
نکته12 : هر چه تعداد هالوژن ها در ساختار اسیدهای آلی بیش تر باشد قدرت اسید بیش تر است . (هر چه هالوژن به گروه عاملی کربوکسیل ( 
COOH) نزدیک تر باشد قدرت اسیدی آن ترکیب بیش تر است )

 

نکته13: آمین ها ترکیبات آلی هستند که شباهت زیادی به  آ مونیاک دارند.ازجایگزین کردن هیدروژن های  آمونیاک باگروه آلکیل آمین ها به دست

 می آیند . آمین ها بازهای ضعیفی هستند وباپذیرفتن یک پروتون به یون آلکیل آمونیوم تبدیل می شوند . گروه آلکیل قدرت باز را زیاد میکند

 

نکته14 :باز قوی دارای ویژگی های زیر است .1- درجه یونش یا درصد یونش بالا 2 –ثابت یونش بزرگ   3- PK bکوچک

 

نکته 15 : هیدرولیز یا آبکافت: واکنش یک نمک با آب که می تواند محلول حا صل اسیدی ، بازی ، خنثی  باشدراآبکافت گویند . نمک هاسه دسته اند (اسیدی ، بازی ، خنثی ) هستند  توجه داشته باشید که.آنیون اسید قوی وکاتیون باز قوی هیدرولیز نمی شوند .

 

نکته 16 : بافر (تامپون ، محافظ  ) محلول هایی که درمقابل تغییرات کم PHمقاومند وبااضافه کردن مقدار کمی اسید یابازPHآن ها تغییر نمی کند .مانند محلول های زیر ( خون انسان دارای خاصیت بافراست. مخلوط NH4Cl  ,  NH3))یک بافر است )

 

نکته 17: محلول بافر ازدوجزءبانسبت های معین تشکیل شده است (.یک اسیدضعیف ونمک آن  یایک باز ضعیف ونمک آن )

 

نکته18: از مهمترین مشتق های کربوکسیلیک اسیدها هستند و ترکیباتی که ازواکنش اسیدهای آلی باالکل ها بدست میآیند استرهایی که تعداد کربن آن ها کم باشند .طعم وبویی مطبوع دارند مانند عطروبوی گل هاومیوه ها .

 

نکته19 : اگر به جای اتم هیدروژن گروه کربوکسیل گروه آلکیل قرار گیرد ترکیبی به نام استر به دست می آید.

 

نکته 20 : واکنش استری شدن یک واکنش برگشت پذیر است یعنی دراثر واکنش استر وآب ،  اسید والکل به دست می آید.

 

نکته21 : آبکافت (هیدرولیز) استر ها در محیط قلیایی به طوربرگشت ناپذیری صورت می گیرد که تولید ماده ای به نام صابون می کند .

 

نکته22: آمینو اسیدها: ترکیباتی آلی هستند که هم دارای گروه بازی NH2 وهم دارای گروه اسیدی COOHهستند. هم بااسید ها واکنش می دهند وهم بابازها  این ترکیبات واحد سازنده ی پروتیین هاهستند آمینو اسیدها    جامد هایی با نقطه ذوب بالا هستند ، انحلال پذیری کمی درآب دارند.

 

نکته 23: نقطه ی پایانی : حجمی ازمحلول استاندارد است که برای خنثی شدن کامل محلول مجهول مصرف میشود . این حجم به طور تجربی وازروی تغییر رنگ معرف اندازه گیری می شود .(نقطه ی هم ارزی از روابط ریاضی وبه کمک نمودار به دست میاید(

 

(با آرزوی موفقیت برای تمامی دانش پژوهان گرامی  ،  سعیدی     )

پنجشنبه نهم اسفند ۱۳۸۶
سوال شیمی 2 فصل 1 ...  

-کدام دو نوع از پر توهای منتشر شده از مواد پرتو زا به ترتیب به وسیله ی یک ورق کاغذ و یک ورق آلومینیمی جذب می شوند واز آن نمی گذرند؟

1) آلفا -بتا                  2)آلفا-گاما                      3) بتا-گاما                    4)بتا -آلفا

 

 2-در یک اربیتال از زیر لایه ی    d3 حداکثرچند الکترون می تواند قرار گیرد ؟

 

1) 10                  2) 5                     3)  2                4) 6

3-کدام گزینه می تواند آدرس درستی از یک اربیتال در یک اتم باشد ؟

 

4)کدام مجموعه از اعداد کوانتومی را می توان به الکترون آخرین تراز فرعی اتم بور با عدد اتمی 5 نسبت داد؟

             1   - n=2  ,   l =2  ms =-0/5                                                2 –n=2  ,l=1  ms =0/5                     3 – n=3 ,l=2 ,ms =-0/5                                                               4 –n=3 ,l=1,ms=0/5

 

 

5-کدام عبارت نا درست است؟       1) بیشتر حجم اتم را فضای خالی تشکیل میدهد

2)پدیده ی پرتو زایی با کاهش جرم ماده ی پرتو زا همراه است 3) اتم درمجموع خنثی است

4)تمام تابش های حاصل از مواد پر تو زادارای بار الکتریکی هستند

 

6) انرژی لازم برای خارج کردن یک مول الکترون از یک مول اتم در حالت...........که به تولید یک مول یون یک بار مثبت در حالت ...........می انجامد انرژ ی..............می گویند .

 1)گازی-گازی –نخستین یونش 2) جامد –جامد- یونش  3) گاز-گاز –یونش 4)جامد –گاز –نخستین یونش

 

7-تعداد الکترون ها وعدد اتمی   X3- 33  به ترتیب از چپ به راست کدام است؟

1) 30    و   30       2)    30   و33      3)   36   و 33    4) 36    و36

 

8-رابرت بونزن (شیمیدان آلمانی طراح دستگاه طیف بین و چراغ بونزن) ثابت کرد که هر فلز طیف نشری خطی .........خود را داراست ومانند ................می توان برای شناسایی فلز مورد نظراز آن بهره گرفت.

1) خاص  -جرم   2)  خاص -  اثر انگشت   3) مختلف  -وزن    4)  مختلف   -اثر انگشت

 

9-دریک اتم هیچ .........الکترونی را نمیتوان یافت که هر ........عدد کوانتومی آن ها با هم برابر باشند

1) یک  -سه                2) دو  - سه            3) دو   -  چهار           4)  یک   -  چهار 

 

10- یک amuبرابر است با ........... جرم اتم ........در این مقیاس جرم پروتون ونوترون تقریبا" ......amuوجرم الکترون تقریبا"...........این مقدار است .

1)یک دوازدهم – کربن 12 – 1  -یک دوهزارم  2) یک دوازدهم –کربن –2 –یک هزارم

3) یک ششم  - کربن 12  -1  - یک هزارم         3) یک ششم  - کربن 13  -1  یک دو هزارم

 

11- عدد جرمی عنصری 23 و تعداد پروتون های آ ن یک واحد کمتر از نوترون های آ ن است تعداد الکترون های  آن کدام است ؟

1) 22                   2)   24                            3)  10                 4) 11

 

12-    در مورد طیف نشری خطی سدیم کدام گزینه درست است ؟

1) مشابه پتاسیم است    2) منحصر بفرد است   3) مشابه هیدروژن است   4)مشابه عناصر گروه اول است

 

13 –انرژی نخستین یونش کدام عنصر بیشتر است؟   1) C6        2)N7            3) O8                4) B5

 

14

پنجشنبه نهم اسفند ۱۳۸۶
چرا ظرفيت گرمايي ويژه آب از يخ بيشتر است ؟ ...  

چرا ظرفيت گرمايي ويژه آب از يخ بيشتر است ؟

        دليل اوّل : در يخ تنها جنبش هاي ارتعاشي وجود دارد و با افزايش انرژي بدون نياز به شكستن پيوند شدت اين ارتعاشات بالا مي رود، در حالي كه آب جنبش‌هاي انتقالي و نيز تعداد كمي دوراني وجود دارد افزودن انرژي كه براي بيشتر كردن شدت اين حركات به كار مي‌رود ، ابتدا بايد صرف شكستن پيوندهاي هيدروژني گردد تا اين حركات شديدتر شوند .

       دليل دوم : يخ در واقع دو فاز است. يكي فاز جامد و ديگري فاز گاز و ظرفيت گرمايي آن ميانگين اين دو فاز است و چون ظرفيت گرمايي ويژه حالت گاز به علت نبودن جاذبه هاي قابل توجه كم است ، پس ظرفيت گرمايي يخ هم كم مي شود

پنجشنبه نهم اسفند ۱۳۸۶
کلروفلوئوروکربن ...  
 
CFC (کلروفلوئوروکربن) ها ترکیبات حاوی کلر، فلوئور و کربن هستند. از این ترکیبات در آئروسل ها، خنک کننده یخچال و تجهیزات تهویه هوا استفاده می شود. CFC ها بسیار خطرناکتر از دی اکسید کربن و متان هستند، اما مقدار آنها در اتمسفر خیلی کم است.
با این وجود، تلاش های گسترده ای برای کاهش تولید آنها صورت گرفته و حتی تولید برخی از CFC ها ممنوع شده است. CFCها فقط در فرآیندهای صنعتی تولید می شوند؛ به همین جهت کنترل آنها بسیار ساده تر از متان و دی اکسید کربنی است که می توان گفت امروزه جزیی از زندگی ما شده اند و در اکوسیستم پیچیده زمین نیز نقش دارند.
 
 
پنجشنبه نهم اسفند ۱۳۸۶
نتايج آزمون سراسري رشته علوم رياضي سال تحصيلي 86/85 استان لرستان ...  

نتايج آزمون سراسري رشته علوم رياضي سال تحصيلي 86/85 استان لرستان

مقايسه بين شهرستانها ، ميانگين استاني ، ميانگين كشوري ، رتبه اول و رتبه آخر كشور

 

نام شهرستان

رشته

تعداد شركت كننده

تعداد پذيرفته شده

درصد قبولي

1- يزد

رياضي

4076

2602

84/63

2- اليگودرز

رياضي

468

239

7/51

3- كشور

رياضي

306138

150915

30/49

4- ازنا

رياضي

255

124

63/48

5- بروجرد

رياضي

1992

839

12/42

6- دلفان

رياضي

199

83

71/41

7- دورود

رياضي

610

242

67/39

8- استان

رياضي

7324

2827

60/38

9- كوهدشت

رياضي

357

130

41/36

10- خرم آباد

رياضي

2950

1022

68/34

11- كهكيلويه و بوير احمد

رياضي

3210

1058

96/32

12- سلسه

رياضي

291

93

96/31

13- پلدختر

رياضي

202

54

72/26

 

           رتبه استاني از بين 32 استان كشور 28 مي باشد .

    كارشناسي پيش دانشگاهي سازمان آموزش و پرورش

 

پنجشنبه نهم اسفند ۱۳۸۶
سئوالات آزمون مرحله دوم شانزدهمین المپیاد شیمی کشوری ...  

باسمه تعالی

سئوالات آزمون مرحله دوم شانزدهمین المپیاد شیمی کشوری

۱ اردیبهشت ۱۳۸۵

سئوالات چند گزینه ای       مدت آزمون: ۱۰۰ دقیقه


۱- در چه تعداد از ترکیب های یونی به فرمول XF2 - MgX - X2SO4 - X2O3 - Na2X - XPOعنصر X از زاست به چپ به گروههای اصلی دوم و سوم و ششم تعلق دارد؟

الف) ۳-۳    ب)۱-۳   ج) ۲-۲   د) ۳-۱

 

۲- ترکیبی متشکل از دو عنصر A , B است. این ترکیب شامل ۷۰٪ از عنصر A است. از طرفی نسبت وزن اتمی عنصر A به عنصر B برابر 3.5 است فرمول تجربی این ترکیب کدام است؟

الف) A2B3    ب)A3B2   ج) A3B  د) AB3

 

3- در چه تعداد از گونه های شیمیایی زیر آرایش هندسی اتم ها یا گروه ها پیرامون اتم مرکزی به صورت چهار وجهی است؟

SnF4 - PCl4 - POCl3 - S2O32- - H3BNH3 - SF6

الف) ۲       ب)۶      ج) ۳       د) ۵

۴- در چه تعداد از واکنش های زیر آنتالپی واکنش با آنتالپی تشکیل یکسان است؟

1) 1/2N2(g) +  3/2H2(g) -----> NH3 

2) Cl(g) + Na(s) -----> NaCl(s)      

3)H2O(g)-----> 2H(g) + 1/2O2       

4) C(s) + 2Cl2(g) ----> CCl4(l) 

      

۵- جرم مولی گلوکز(C6H12O6) برابر ۱۸۰g/mol و NA عددآووگادرو است. کدام یک از عبارت های زیر نادرست است؟

 الف) ۰/۹۰ گرم گلوکز دارای NA*3 اتم کربن است.

ب) محلول M 0.5 گلوکز دارای ۹۰ گرم گلوکز در لیتر محلول است.

ج) جرم ۰۰/۱ میلی مول از گلوکز برابر ۱۸۰ میلی گرم است.

د) ۱۰۰ میلی لیتر محلول ۱۰/۰ مولار گلوکز ۱۸ گرم گلوکز دارد.

 

۶- کدام آرایش الکترونی برای یک اتم خنثی یا یک یون در حالت آن مجاز نیست؟

الف) 1s2- 2s1 2p6 3d5

ب) 1s2 -2s2 2p6

ج) 1s2 - 2s2 2p6 - 3s2 3p6 3d3

د) 1s2 - 2s2 2p6 - 3s2 3p6 3d10 - 4s1

 

7- الکترونگاتیوی عنصرهای زیر در داخل پرانتز داده شده است ؟

             A(0.7) – B(1.1) – C (1.6) – D(2.5) – E (1.7)

خصلت یونی کدام پیوند از همه بیشتر است؟

الف) C-D    ب)A-B   ج) A-E  د) E-d

 

 1150112550ptq.jpg

۸- فاصله بین یونهای سدیم در NaCl برابر ۵۶۶pm است. شعاع یون مثبت Na برابر ۵۶.۴٪ شعاع یون منفی Cl است. شعاع آنیون و کاتیون از راست به چپ کدام است؟

الف)181pm,۱۰۲pm

ب) 102pm, ۱۸۱pm

ج) ۹۲pm,۱۹۱pm

د)191pm,۹۲pm

 

9- فرمول شیمیایی کدام ترکیب صحیح است؟

الف) سدیم آلومینات NaAlO2

ب) آلومینیم فسفیت AlP

ج) آلومینیم نیتریت AlN

د) آلومینیم سولفیت Al(HSO3)3

 

10- انرژی شبکه کدام ترکیب یونی از همه بیشتر است؟

الف) BF3    ب) CaO   ج) CsF  د) Al2O3

 

11- عدد اکسایش گوگرد در PSCl3, NH4HSO3, FeS2 به تر تیب از چپ به راست کدام اند؟

الف) 2- , 3- , 1- 

ب)1+,4+,1.5-

ج)2-,4+,2-

د)1+, 4+,1-

 

12- 100 میلی لیتر محلول یک مولار سدیم را با 200 میلی لیتر محلول 0.5 مولار باریم نیترات مخلوط می کنیم. پس از صاف کردن رسوب سفید حاصل و شست و شوی آن، حجم محلول زیر صافی را به 250 میلی لیتر می رسانیم. مولاریته محلول سدیم نیترات چقدر است؟

الف) 0.8    ب) 1.6   ج) 0.4  د) 0.6

 

13- تجزیه شیمیایی یک اسید مجهول نشان می دهد که مقدار کلر موجود در آن هم ارز ۱.۶۹ گرم نقره کلرید است. این اسید کدام است؟ ( Ag=107/87 , Cl= 35.5)

الف) HClO4(M=100.5)             ب) HClO3(M=84.5)

ج) HClO2(M=68.5)                   د)HClO(M=52.5)

 

۱۴ - با توجه به ساختار هیپوفسفرو اسید که اسید یک ظرفیتی است، عبارت کدام گزینه درست است؟

الف) عدد اکسایش فسفر 3+ است.

ب) برای خنثی کردن 1 مول از این اسید به 3 مول سدیم هیدروکسید نیاز است.

ج) هیدروژنی خاصیت اسیدی دارد که بطور مستقیم به فسفر متصل است.

د) در این مولکول بر مبنای قاعده لوویس 4 جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.

 

 15- در فشار معین، نقطه جوش کدام یک از محلول های آبی کلسیم کلرید (M=111) بیشتر است؟

 الف) محلول 1 مولار                   ب) محلول 1 مولال

ج) محلول 55.5 گرم CaCl2             د) محلول 5 درصد وزنی

 

16- از واکنش کامل 100 گرم  از هر یک از اسیدهای H35.5Cl, H35Cl ,H37Cl  با فلز روی، در کدام مورد حجم گاز هیدرزن تولید شده بیشتر است؟

الف) حجم گاز تولید شده در هر سه مورد یکسان است.      ب) H37Cl

ج)  H35.5Cl                                                                د) H35Cl

 

 17- عدد اکسایش نیتروژن در کدام دو گونه ی شیمیایی یکسان است؟

 الف) N2H4, HN3    ب) N2O, NH2OH   ج) NH+4, HCN  د) NO2Cl, NO-2

 

18- در کدام دو گونه ی شیمیایی، شکل های هندسی مشابه اند؟

الف) SF4, PO3-4    ب)   CS2,NO+2    ج) I-3, O3   د) HCO-3 , HN+4

 

19- در کدام مولکول ناقطبی، تعداد پیوندهای کووالانسی بیشتر است؟

 الف) N2O4

ب) PCl5 (گاز) (آرایش هندسی دو هرمی با قاعده مثلث)

ج) CH3NCO (متیل ایزوسیانات)

د) XeF4 (زنون یک گاز نجیب است)(آرایش هندسی مسطح)

 

20- کدام ساختمان بلور درست نشان داده نشده است؟

 

 

21-کدام گونه شیمیایی، زاویه پیوند بزرگتری دارد؟

الف) SO2-3    ب)  NH-2   ج) CO2-3     د) N2F2

 

22- اگر آرایش الکترونی دو عنصر x و y به ترتیب به 3p1 و 3s2 ختم شده باشد،کدام مقایسه درست است؟

الف) IE3y >> IE3x    ب) rx3+=ry2+  ج) IE1y1y    د) rx>ry

 

23- با توجه به نظریه VSEPR در کدام مورد اوربیتال زوج الکترون تنها نسبت به زوج های پیوندی، بیشترین زاویه را دارد؟

الف) NH3    ب)  CO   ج) SnCl2     د) H2O

 

۲۴- در کدام ماده، نیروی جاذبه بین مولکولی تنها از نوع نیروی جاذبه ی لاندن است؟ 

الف) HBr    ب)  MgO   ج) CH4     د) H2O

 

25- محلول آبی 0.1 مولال کدام یک از نمکهای زیر در دمای کمتری منجمد می شود؟

الف) باریم کلرید    ب)  شکر   ج) سدیم نیترات     د) پتاسیم کلرید

پنجشنبه نهم اسفند ۱۳۸۶
روش تهيه ي آب سنگين: ...  

روش تهيه ي آب سنگين:

 

         با روش برقكافت (الكتروليز) مي توان آب سنگين را تهيه نمود. در الكتروليز آب، پيوند O-H سريع تر از پيوند O-D شكسته مي شود. انرژي ارتعاش O-H بزرگ تر از O-D است. در نتيجه انرژي كم تري براي گسستن آن لازم است. پس در الكتروليز ، هيدروژن معمولي زودتر از دوتريم آزاد مي شود. بنابراين آب باقي مانده در ظرف الكتروليز نسبت به ايزوتوپ دوتريم غني تر است و با ادامه ي عمل الكتروليز و سپس تقطير، مي توان آب سنگين تقريباً خالص تهيه كرد. 

 

آب سنگين (D2O) با آب معمولي (H2O) درخواص متفاوت است. در دماي منجمد و در دماي  مي جوشد. چگالي آن در دماي  برابر است. نمك ها در آن كم تر از آب معمولي حل مي شوند و موجودات زنده نمي توانند در آب سنگين به حيات خود ادامه دهند.

 

كاربرد آب سنگين در رآكتورهاي هسته اي است كه در برابر عبور نوترون ها اثر كند كننده دارد.

چهارشنبه هشتم اسفند ۱۳۸۶
مطالب جالب شيمي ازسایت ملاصدرا ...  
مطالب جالب شيمي

- تعیین دقیق زمان مرگ
تعیین دقیق زمان مرگ در جرم شناسی بسیار اهمیت دارد.اندازه گیری غلظت پتاسیم مایع زجاجیه روشی است که بیش از سه دهه از پیشنهاد و بررسی ان میگذرد.مصونیت ماده زجاجیه از آلودگی ،خون و باکتریها پس از مرگ ،سهولت نمونه برداری و عدم نیاز به کالبدشکافی از مزایای این روش محسوب می شود.تجزیه پتاسیم زجاجیه با دو روش الکترودهای یونی ویژه که یک روش پتانسیل سنجی است و نور سنجی شعله ای که یک روش طیف سنجی است انجام می گیرد.سپس مقدار پتاسیم بدست آمده با منحنیهای استاندارد غلظت یون پتاسیم بر حسب زمان مرگ که برای دو گروه سنی کودکان وبزرگسالان مجزاست،مقایسه می شود.

- صابون
همه ما روزانه از صابون هاي جامد و مايع براي شستشو استفاده مي كنيم و كارخانه هاي زيادي مشغول ساخت صابون هايي با عطر و رنگ هاي مختلفي هستند.
اگر استئارات گليسرول را با محلول غليظ ئيدروكسيد سديم مخلوط كنيم گليسرول و استئارات سديم (صابون)
به دست مي آيد(معادله1در پايين) اين گونه واكنش ها كه منجر به وجود آمدن صابون ميشوند را صابوني شدن مي نامندپس از پايان واكنش به آن محلول غليظ ئيدروكسيد سديم ميزنند در اثر آن گليسرول از محلول جدا مي شود و صابون به سطح محلول مي آيد.كه در دماي معمولي جامد است.
در روشهاي جديد تر صابون طي واكنش ها ي(2)و(3)ميسازند.
(C17H35COO)3C-COO)3C3H5+3NaOH:3C17H35COONa+C3H5(OH)3 فرمول 1
(C17H35COO)3C-COO)3C3H5+3H2O:3C17H35COOH+C3H5(OH)3 فرمول 2
C17H35COOH+NaOH:C17H35COONa+H2O فرمول 3

- آلکنها
در بسياری از هيدروکربنها دو اتم هيدروژن کمتر از آلکان های هم کربن خود دارند.اين هيدروکربنها آلکن ها نام دارند.فرمول همگانی آلکنها CnH2 و n تعداد اتم های کربن است.ا
اتيلن:گازي بي رنگ با بويي ملايم و مطبوع است به مقدار كمي در آب حل مي شود.به عنوان هوشبر كاربرد دارد .
اتيلن هيدروكربن بسيار ارزنده اي است.به مقدار كمي در گياهان وجود دارد
در فرايند رسيدن ميوه ها دخالت دارد.افزايش غلظت آن باعث افزايش سرعت ميوه ها مي شود
از اين خاصيت در تجارت موز استفاده مي شود.اين ميوه را نارس مي چينند (زيرا ميوه نارس
كمتر از ميوه رسيده آسيب مي بيند)در محل مصرف آنها را در مجاورت استيلن قرار مي دهند
و رنگ آنها هم زرد مي شود.و در ظاهر تفاوتي با موز هاي طبيعي ندارند


 - چرا وقتی در نوشابه نمک می ریزیم, با شدت بیشتری گاز آزاد می شود ؟ 

 ابتدای ماجرا : هرچه دمای آب کمتر و فشار بیشتر باشد , ظرفیت پذیرش گاز بیشتری را خواهد داشت و به عنوان مثال CO2 بیشتری را در خود حل می کند. هنگام تولید نوشابه با استفاده از این خاصیت , در دماهای پایین و فشار بالا , نوشیدنی با تزریق گاز CO2 به حالت اشباع می رسد. بنابراین وقتی در نوشابه باز شود و نوشابه در دما و فشار معمولی قرار گیرد , محلول خاصیت فوق اشباع دارد یعنی مقدار CO2 حل شده در آن بیش از ظرفیت انحلال در آن دما و فشار است. چنین محلولی اگر شرایط مهیا باشد تمایل به آزاد کردن CO2 دارد. برای این کار گاز CO2 محلول باید به صورت حباب درآید یعنی مولکولهای CO2 حل شده باید در نقطه ای جمع شوند و با به هم پیوستن , یک حباب تشکیل دهند و به سطح نوشابه بیایند و از آن خارج شوند. اگر دقت کرده باشید تشکیل حباب در سطوح تماس خارجی نوشابه اتفاق می افتد یعنی در سطح نوشابه و دیواره های بطری یا دور نی . به زبان ساده این سطوح و به خصوص نا همواری های موجود روی آنها یا هر نوع ناهمگنی موجود در محیط نقش جایگاههای تجمع یا مکانهایی برای به هم پیوستن مولکولها و تشکیل حباب را بازی می کنند.به عبارت عامیانه یعنی مولکولها برای ایجاد حباب دنبال بهانه می گردند و این بهانه را در این سطوح پیدا می کنند. در این وضعیت ریختن نمک در نوشابه باعث خروج سریع تر گاز از محلول می شود. زیرا سطح بیشتری برای تشکیل حباب در اختیار مولکولها قرار می گیرد ( سطح جانبی بلورهای نمک ) . چیزی مانند تبلور ( = بلور شدن ) شکر پس از قرار دادن بلور یا نخ در محلول فوق اشباع آن.بنابراین چنین اتفاقی اصلا شیمیایی نیست. هیچ واکنشی هم صورت نمی گیرد و تقریبا هر ماده ای از نمک و شکر گرفته تا شن و ماسه که بتوانند نوعی ناهمگنی در محیط نوشابه ایجاد کند یا سطح آزاد در اختیار آن قرار دهد ( یا به طور خلاصه بهانه دست مولکولها بدهد ! ) میتواند این کار را بکند . این اتفاق را حتما در هنگام وارد کردن نی در نوشابه دیده اید. تنها مزیت نمک با شکر این است که به دلیل داشتن دانه های ریز سطح جانبی نسبی بیشتری در مقایسه با مواد درشت تر دارند. همین! از این به بعد می توانید در نوشابه دوستتان به جای نمک خاک بریزید !!!

- آيا ميدانستيد تمامی فلزات بجز آنتیموان و بیسموت در مواقع انجماد ، حجمشان کاهش می یابد ؟

- آيا ميدانستيد استرانسیم از بقایای موجودات دریایی به دست می آید ؟

- آيا ميدانستيد کادمیم فلزی سمی است که در ساخت باطری های خشک کاربرد دار د؟


- ساختن موشك با استفاده از هيدروژن پري اكسيد و نقره
براي اين كار هيدروژن پري اكسيد بايد غليظ شده باشد.(در حدود 90 درصد ) هيدروژن پري اكسيد كه در دارو خانه ها ميفروشند غلظلتش درحدود 3 در صد است.فرمول شيميايی هيدروژن پري اكسيد H2O2 است.وقتي با نقره واكنش برقرار ميكند نقره نقش كاتاليزور را بازي ميكند.اين واكنش اتم اضافه اكسيژن را ازاد كرده  اب و گرماي زيادی توليد ميكند.گرما اب را به بخار تبديل كرده كه اين بخار ميتواند با سرعت بالا از نازل موشك خارج كند.
براي ساخت موشك ميتوانيد از بطری نوشابه هاي خانواده خالي استفاده كنيد به اين صورت كه در نوشابه را سوراخ كوچکي بكنيد(نقش نازل موشك) و مواد را در ان ريخته و در ان را ببنديد واكنش انجام شده و بخار با سرعت از سوراخ به بيرون زده و اگر بطری نوشابه را بروي زمين بخوابانيد اين موشك حركت خواهد كرد

- آيا آرد (آرد گندم) ميتواند منفجر شود؟
همه ميدانيم كه بيشتر گندم سفيد از نشاسته درست شده است . و ميدانيم كه نشاسته از كربوهيدرات ساخته شده است يعني از به هم پيوستن زنجيره ی مولكولهاي شكر  . هر كسي كه  تا بحال مارشمالو (نوعي شيريني خميرمانند )را اتش زده باشد ميداند كه شكر براحتي ميسوزد , پس ارد هم ميتواند.آرد و خيلي از كربوهيدراتهاي ديگر ميتواند اتش بگيرند وقتي انها در هوا بحالت گرد و غبار وجود دارد .فقط کافيه در هر متر مكعب 50 گرم يا بيشتر آرد بصورت گرد در هوا وجود داشته باشد و مشتعل شود. ذره هاي آرد انقدر كوچك هستند كه فورا ميسوزند. وقتي يك ذره بسوزد بقيه ذره هاي نزديكش را هم روشن ميكند و انوقت شعله بوجود امده تمام ابر ارد را شعله ور كرده و منفجر ميشود. تقريبا هر كربو هيدرات بصورت گرد و غبار  وقتي مشتعل شود منفجر خواهد شد .در خيلي از انبارهاي آرد به همين صورت با يك جرقه يا يك منبع گرما باعت انفجار و اتش سوزي ميشود.

- آيا ميدانستيد گالیم در دمای 30 درجه  مایع می شود ؟

-
علت جرقه زني در سنگ چخماخ چيست؟
سنگ چخماخ با نام flint معروف مي باشد، تيره رنگ مي باشد و در شاخه کوارتزها قرار مي گيرد Flint نوع کوارتز آلفا مي باشد که تا دماي 573 درجه سانتيگراد پايداري دارد و به صورت گرهکهايي در گچ و سنگ آهک يافت مي شود .از سنگهاي حاوي سيليس SiO2 كه عموماً منشاء رسوبي دارند مي باشد. ‌اين سنگها يك پارچه بوده كه به علت نقص ساختماني در برخورد با يكديگر جرقه زده و O-3 آزاد مي نمايد اين سنگ بانام سنگ آتشزنه معروف مي‌باشد .


- اطلاعات جالبی در مورد جيوه:
 بيشترين معادن جيوه دنيا در اسپانيا و ايتالياست و مهمترين سنگ معدن آن سينابار يا سولفور جيوه است با گوگرد و هالوژنها تركيب مي شود اما با اسيدها به جز اسيدنيتريك بي اثر است جيوه و تركيبات آن توسط پوست و بلعيدن و تنفس جذب بدن مي شود ماكسيمم مقدار مجاز بخار جيوه در هواي محيط كار 1.0 ميلي گرم در متر مكعب و ماكسيمم مقدار جيوه مجاز موجود در ادرار 3.0 ميلي گرم در ليتر است كليه ها نقش مهمي در دفع جيوه از راه ادراري دارند ضمن اينكه بيشترين تجمع جيوه در اعضاي بدن نيز در كليه هاست .


- آيا ميدانستيد اکسید کروم در ساخت نوار کاست و فیلم ویدئو استفاده می شود ؟

- آيا ميدانستيد  لیتیم در جامد کردن روغن های صنعتی کاربرد دارد ؟

- آيا ميدانستيد رادیم گرانترین فلز است ؟

چهارشنبه هشتم اسفند ۱۳۸۶
آزمايش هاي شگفت انگيز در شيمي ...  

      آزمايش هاي شگفت انگيز در شيمي

 

(1) آب سفت

    150 گرم گلسيم استات را در 500 ميلي ليتر آب حل كنيد و به آن مقداري NaOH اضافه كنيد تا اندكي قليايي شود. (براي اطمينان با فنول فنالئين امتحان كنيد.)

آن را در يك بشر 400 ميلي ليتر بريزيد.

در يك بشر 400 ميلي ليتري ديگر 300 ميلي ليتر اتانول و حدود 2 ميلي ليتر محلول فنول فتالئين اضافه كنيد.

الكل را به محلول كلسيم استات اضافه كنيد.

مخلوط را كمي تكان دهيد تا ژل صورتي رنگي تشكيل شود.

محلول سير شده

                                             ژل اتانولCa(CH3COO)2+

 

(2) آتش سبز خود به خودي

    در يك لوله ي آزمايش درب دار، 4 گرم NH4NO3 ، 1 گرم NH4Cl2  و 5/0 گرم Ba(NO3)2­­­   بريزيد. 4 گرم گرد فلز روي را به مخلوط افزوده درب لوله را گذاشته و به شدت تكان دهيد.

    مخلوط خاكستري رنگ را بر روي يك سطح نسوز (مانند پنبه كوهي) بريزيد به طوري كه پخش نشود (به صورت كپه اي) چند قطره آب بر روي آن بپاشيد.

آتش سبز رنگي به طور خود به خود فوران مي كند.

توجه : از عينك ايمني و روپوش آزمايشگاه استفاده شود.

 

(3) آتش سرخ خود به خودي

    داخل يك شيشه ي كوچك يا لوله ي آزمايش كوچك را با پتاسيم كلرات پر كنيد و درب آن را ببنديد. لوله آزمايش ديگري را با شكر و حدود 5/0 گرم استرانسيم نيترات پر كنيد و درب آن را ببنديد. هنگام اجراي آزمايش محتويات درون دو لوله را يك بشر تميز و خشك كاملاً مخلوط كنيد و با هم زن خشك وتميز، خوب هم بزنيد.

    روي يك سطح نسوز مانند پنبه كوهي 1 تا 3 ميلي ليتر سولفوريك اسيد غليظ بريزيد. اتاق را تاريك كنيد و مخلوط را روي اسيد بريزيد و عقب بايستيد. پس ازايجاد قدري سر و صدا شعله ي سرخ شديدي ايجاد مي شود.

 

(4) دستمال شعله ور

    حدود 75 ميلي ليتر از محلول 50:50 آب – اتانول را در يك بشر 250 ميلي ليتر بريزيد. يك دستمال نخي يا كتاني را در آن قرار دهيد تا محلول به خوبي جذب آن شود. دستمال را با يك انبر دسته بلند بگيريد و آتش بزنيد. چراغ ها را خاموش كرده و اجازه دهيد دستمال تا حدود 30 ثانيه در تاريكي بسوزد.

سپس شعله را با يك كپسول آتش نشاني خاموش كنيد. دستمال سالم و نسوخته است!

شعله

منبع: برگرفته از مجله ي شيمي